Lejerforeningen Maglelund
Kontor: Maglelund 27, kld.
2660 Brøndby Strand
Tlf. 40546825
E-mail: Maglelundbestyrelse@brnet.dk

Kontortid: 1. mandag i måneden kl. 18:30-19:30
Hjemmeside: www.maglelund.com

Referent: Allan Nielsen
Generalforsamlingen den 24. april kl. 18:00 i selskabslokalerne Maglelund 48 kld.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Ad 1: Dorthe Larsen

2. Valg af referent
Ad 2: Allan Nielsen

3. Valg af stemmetællere
Ad 3: Ina Hansen og Dian Aubert.
Der var 33 husstande repræsenteret, heraf 13 via fuldmagter. 66 stemmesedler var udleveret

4. Beretning
Ad 4: Den afgående formand Hanne Miller redegjorde for årets aktiviteter, herunder juletræsfest, fastelavn og busturen til Andelslandsbyen i 2018 og beklagede, at der ikke endnu havde været kræfter til at gennemføre et medlemsarrangement i 2019.

Under beretningen blev der taget en diskussion om den ubegrænsede ret til at bære fuldmagter, da Allan Nielsen mente, at det ikke var demokratisk og ikke burde være muligt, at ikke-fremmødte kunne have et flertal på en generalforsamling. Han foreslog derfor, at der ved næste generalforsamling blev taget en afstemning om antallet af fuldmagter. Flere gav udtryk for at 1 eller 2 fuldmagter pr. husstand måtte være nok.

Erik Andersen ønskede at fastholde det ubegrænsede antal fuldmagter, fordi der var tale om en frivillig forening, hvor der betales kontingent, og så bør alle medlemmer også have ret til at stemme, hvilket blev støttet af Harald Netzov, der foreslog at der indføres urafstemning.
Sagen vil blive taget op på næste generalforsamling.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Regnskab
Ad 5: Kassereren Dorthe Larsen gennemgik regnskabet der viste et overskud på 15,248,50 kr. og en balance på 58.127,65 kr. Medlemstallet i 2018 var 118,89 i gennemsnit.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

6. Indkomne forslag
Ad 6: der var ingen forslag

7. Valg af formand
Ad 7: Valgt blev Allan Nielsen uden modkandidat

8. Valg af 2 bestyrelses-medlemmer for 2 år
Ad 8: Valgt blev Leni Hviid og Erik Andersen uden modkandidater

9. Valg af 2 suppleanter for 1 år
Ad 9: Valgt blev John Pejtersen og Per Nielsen uden modkandidater

10. Valg af revisor for 2 år  
Ad10: Valgt Dian Aubert uden modkandidat

11. Valg af revisor-suppleant for 1 år
Ad11: Valgt blev Agnes Blichfeldt uden modkandidat

12. Eventuelt
Ad 12: Der udspandt sig en længere debat om en medlemsaktivitet, som både kunne være en fest eller en bustur. Flere beklagede, at de ikke længere havde kræfter til at lave større arrangementer.

Den nyvalgte bestyrelse vil indkalde til et møde om ideer og forslag til en aktivitet alt efter hvor mange frivillige, der har lyst til at give en hånd med.

Den nyvalgte formand lovede at forbedre kommunikationen, at sikre at alle tilflyttere også fik viden om vores klubaktiviteter, at bestyrelsen vil fokusere på istandsættelse ved til og fraflytning, så de var bedre til at deltage i syn og rådgive medlemmerne.

Derudover vil det også blive overvejet hvordan vi kan sikre en bedre renholdelse af toilet-ventilationen, så vi mindsker faren for at få skimmelsvamp.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og der blev serveret lækre sandwich samt en øl eller vand til de fremmødte deltagere.


9. maj 2019
Dirigent Dorthe Larsen


Referent Allan Nielsen


___________________ ___________________