Referat fra Maglelunds Lejerforeningen’s generalforsamling

Lørdag d. 21. april 2018

Referat fra Maglelunds Lejerforeningen’s generalforsamling

Lørdag d. 21. april 2018


Hanne Miller startede med at byde velkommen.


Valg af dirigent: Jørgen Rækby blev valgt

Valg af referent: Birgit Jeppesen blev valgt

Valg af stemmetællere: John og Ulla blev valgt

Inden ordet gik videre til formanden, fortalte Jørgen, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet. Samt, at der var 30 stemmeberettigede, ikke så mange tilstede, men flere fuldmagter.

Beretning: Hanne indledte med at fortætte, at man ikke have afholdt sommerfest, men at man havde en tur til Lübeck d. 2. december, her var der 37-38 deltagere og alle havde en dejlig tur med julemarked, shopping samt frokost.
Årets juletræsfest blev afholdt i Brønden d. 10. december med nogle af de øvrige lejerforeninger i strandområdet.
Traditionen tro blev der afholdt fastelavnsfest i Maglelund i februar måned, til glæde for de små poder, det var selvfølgelig koldt som det plejer at være, men alle havde en hyggelig dag.
Det har været et roligt år, der har ikke været noget som bestyrelsen har skulle håndtere i det forgangne år.
Hanne efterlyste forslag til arrangementer/ udflugter etc.
Lejerforeningens hjemmeside er opdateret med billeder af bestyrelsen, men der mangler en del endnu, men det arbejdes der videre med.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som derefter blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab: Dorthe fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag: der var ikke kommet nogen forslag

Valg af kasser: Dorthe Larsen genopstiller og blev genvalgt.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Her opstiller
Allan Nielsen, Finn Petersen, Helge Christiansen
Allan 7 stemmer, Finn 42 stemmer og Helge 9 stemmer, 2 blanke stemmer, så Finn bliver valgt.

Valg af 2 suppleanter:   Her genopstiller Poul Andersen, som bliver genvalgt, Samt Allan Nielsen, som bliver valgt.

Valg af revisor suppleant for 1 år: Tom Handsdal genopstiller og blev genvalgt.

Eventuelt: Birgit foreslog en evt. udflugt kunne Nyvang ved Holbæk måske være en mulighed.Dirigent : Jørgen Rækby Referent: Birgit Jeppesen