Vedtægter for
AKVARIEKLUBBEN MAGLELUND

§1.Foreningens navn og adresse:

Motionsklubben Skildpadden Maglelund 34. kld.

§2.Klubbens formål:

At folk i Maglelund holder sig i gang via daglig/ugentlig motion, og evt. kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og øger deres livsglæde, velvære, og sundhed, i fællesskab med andre.

§3. Medlemmer:

Alle der er fyldt 18 år og er bosat i Maglelund kan søge om medlemskab. Ansøgere om medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.
Klubben har plads til 50 medlemmer, heraf må 10 være udenfor Maglelund.

Kontingent: Vi har et oprettelse gebyr på 100 kr. og man binder sig for 6 minimum 6 måneder af gangen, Kontingent er 20 kr. om måneden, og betales 6 måneder forud. Medlemmer må gerne have gæster med, dog max 2 gæster pr. medlem.
Rygning er forbudt i lokalerne, og det er ikke tilladt at værre beruset.
Børn/unge under 18 år må kun værre i klubben med en voksen.
Det bliver den sorte brik, der bliver aktiveret ved medlemskab.


§4. Regnskab :

Den valgte kasserer står for klubbens regnskab, regnskabet følger kalender året, og fremlægges på den årlige ordinære generalforsamling, efter det er godkendt af 1 valgt revisor (klubmedlem).

§5.Generalforsamling:

Afholdes hvert år i februar måned, og skal bekendtgøres i klubbens lokaler med 14 dages varsel.

Medlemmer i bestyrelsen: 7

Dagsorden skal minimum:
Valg af dirigent.
Valg af Referent.
Bestyrelsens beretning.
Kasserens beretning.
Valg af bestyrelse.

Indkommen forslag: Skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret: Medlemmer som ikke er i restance.

Fuldmagt: Der tages ikke imod fuldmagt.

Vedtægtsændring: Kan kun ske ved forslag der er indkommet rettidig.

§6.Kontingent:

Der er et oprettelse gebyr på 100 kr. Og man binder sig for minimum 6 måneder af gangen. Kontingent er 20 kr. om måneden, og betales 6 måneder forud.

§7.Bestyrelsen:

Der vælges 1. formand (for 2 år i ulige år) og 1. kasserer (for 2 år i lige år) og 2. bestyrelsesmedlemmer (for 2 år i ulige år) og yderligere vælges der 2 suppleanter for 1 år.

§8.Opløsning af klubben :
Ved opløsning af klubben går evt. lånte ting, tilbage til ejeren. er der aktiver tilfalder disse afdelingen.