Vandinstallationer

                                                                                                                                               

 

 

Til beboerne i Maglelund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                          24. maj 2017
Information om Vandinstallationsprojektet
Her følger en kort orientering om status for projektet.                        
Hele projektet blev efter planen afleveret i december 2016 uden større mangler.  Desværre har det vist sig, at der efterfølgende er fremkommet synlige tæringer udvendigt på mange af rørene. Det er uden held forsøgt at finde årsagen til skaderne med henblik på at gøre ansvar gældende, så derfor anmeldes skaden nu til Byggeskadefonden, som fungerer som forsikringsselskab i denne type sager. Det er uklart, hvornår der vil foreligge en afklaring på dette problem, men i vil løbende blive orienteret, når der foreligger nyt.
Der er gennemført en registrering af omfanget i boligerne, og pt. er skaderne kun kosmetiske. Hvis du som beboer alligevel oplever, at der kommer vand ud fra rørsamlingerne, bedes du straks kontakte ejendomskontoret, så skaden kan udbedres.

Med hensyn til vandmålerne, begynder vi først at registrere forbruget pr. 1. juni 2017, og ikke som tidligere meddelt fra 1. januar 2017. Det skyldes at der har været fejl på en del af fjernaflæsningsudstyret, og at der derfor ikke kan leveres retvisende og retfærdige vandregnskaber før nu. Der vil ske en automatisk fjernaflæsning af målerne den 1. juni 2017. Beboerne opfordres alligevel til selv at lave en kontrol-aflæsning og lågerne på trappen vil stå fra torsdag den 1. juni kl. 9 til fredag kl. 12. 
Den første regnskabsperiode vil således være fra 1. juni – 31. december 2017, og fremover følge kalenderåret. Regnskabsperioden for vand vil dermed følge varmeregnskabets periode, som fra 1. januar 2018 også følger kalenderåret. Det skyldes at varmeforsyningen har omlagt regnskabsåret.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen og Bo-Vest

Udskiftning af vandinstallationen. Se referatet fra orienterende møde 14. JuniKlik på linket her under

Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 

Til alle beboere i Maglelund

 

2. juni 2015

 

Vedrørende udskiftning af vandinstallationer

 

 

INVITATION TIL INFORMATIONSMØDE

 

Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00

 

Mødet afholdes i Tranumparkens selskabslokaler, Tranumparken 3

Beboere der pga. gangbesvær eller manglende trykhed kan få kørelejlighed.

Mødetid kl. 18.30 og kl.18.45 ud for Maglelund 20

 

Med henvisning til den udsendte 3 måneders varsling om adgang til boliger for udskiftning af vandinstallationer inviterer afdelingsbestyrelsen til informationsmøde.

 

På mødet vil repræsentanter fra entreprenøren John Jensen A/S, det rådgivende ingeniørfirma Alectia A/S samt fra administrationen i BO-VEST give nærmere information om, hvordan arbejdet er planlagt udført.

 

Arbejdet med etablering af byggeplads, udskiftning af vandledninger i jord samt arbejde i kældre påbegyndes inden sommerferien. Arbejde i lejligheder forventes påbegyndt medio august 2015.

 

På informationsmøde vil der blive informeret om

 • Resultat af licitation

 • Overordnet tidsplan

 • Byggepladsforanstaltninger

 • Plan for arbejdets opstart og videre fremdrift

 • Arbejde i kældre og i private pulterrum, herunder beboernes forberedelse

 • Arbejdet i lejligheder, herunder beboernes forberedelse

 • Afbrydelser af vandforsyningen

 • Procedure for varsling om adgang til lejligheder

 • Håndtering af nøgler til lejligheder

 • Forsikringsforhold
 • Udover dette informationsmøde vil der blive indkaldt til særskilte informationsmøder for de enkelte boligblokke i god tid inden arbejdets påbegyndelse.

   

  Med venlig hilsen

  Afdelingsbestyrelsen og

  Tranemosegård / BO-VEST

Udskiftning af vandinstallationen. Se oplægget fra Afdelingsmødet 8. Januar
Klik på linket her under

 

 

 

 

 

Afdeling 3

19. august 2014

 

Maglelund

 

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde

Tirsdag d. 16. september 2014, kl. 19.00

I Rheumhus, Albjergparken 4

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referat

 3. Valg af stemmeudvalg

 4. Bestyrelsens beretning

 5. Fremlæggelse af regnskab for 2014

 6. Indkomne forslag

 7. Godkendelse af budget for 2015

 8. Valg

  2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

   (Jørgen Røkby modtager valg, Lars Olsen modtager ikke valg)

  2 suppleanter for 1 år

  (Leila Lieb og John Pejtersen modtager valg)

  Medlem til Husdyrudvalget (Stine Larsen modtager ikke valg)

  9.                         Eventuelt

   

  Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingsbestyrelsen skriftlig i hænde senest tirsdag d.2. september 2014. Forslag skal afleveres til afdelingsbestyrelsen kontor, Maglelund 27, kælderen.

   

  Alle beboer over 18 år, der er registreret på lejemålet, har adgang til mødet.

  Hvert lejemål har 2 stemmer.

  Husleje- eller PBS-kvittering medbringes som gyldigt adgangsbevis

   

  Med venlig hilsen

  Afdelingsbestyrelsen

   

Til beboerne i Maglelund

18. december 2014

 

Information om forslag om vand- og varmemålere til beboermødet den 8. januar 2015

Vandmålere

Ved udskiftning af vandinstallationen skal der i henhold til lovgivningen forberedes for montering af målere for koldt og varmt vand. Endvidere er der et krav om, at der i eksisterende byggeri skal monteres målere for varmt vand senest ved udgangen af 2016.

Bestyrelsen i Tranemosegård har besluttet, at afdelingerne kan få tilskud på 2/3 af udgiften fra ”egen trækningsret” i Landsbyggefonden.

I det budget, der ligger til grund for beboernes godkendelse af forslag om udskiftning af vandinstallationen indgår et afsætningsbeløb på 875.000 kr. til levering og montering af vandmålere.

De samlede udgifter til levering og installation af målere vil udgøre ca. 1 mio. kr. (ca. 1.100 stk.). Som følge af tilskud fra ”egen trækningsret” vil anlægsudgiften således ikke påvirke den allerede godkendte huslejestigning som følge udskiftning af vandinstallationen.

De samlede årlige driftsudgifter til målerpasning og regnskab samt til henlæggelse til udskiftning af målere vil beløbe sig til ca. 185.000 kr.

Med de nuværende priser på vand skal der blot spares ca. 12 % på vandforbruget før besparelsen opvejer de øgede driftsudgifter. Erfaringsmæssigt, også i sammenlignelige afdelinger i Tranemosegård, vil beboerne spare mere end 20 % på vandforbruget efter montering af målere.

Målere vil være af elektronisk type med fjernaflæsning, så det ikke vil være nødvendigt at få adgang til boligen for aflæsning. Der vil endvidere være mulighed for, at beboeren kan følge sit eget forbrug på en særlig hjemmeside.

Når afregning sker efter individuelt forbrug vil der på huslejeopkrævningen optræde en ny post til aconto vand. Basishuslejen vil samtidig blive sat ned med samme beløb. Det første år vil acontobeløbet være skønnet. Herefter vil acontobeløbet blive beregnet på grundlag af det faktiske individuelle forbrug.

Vandmålere vil  blive installeret samtidig med udskiftning af vandinstallationen.

 

Varmemålere

I følge lovgivningen skal forbrug af varme måles individuelt i boligen. Der foreslås elektronisk type med fjernaflæsning. Der benyttes samme elektroniske enhed til opsamling af både forbrugsdata fra varme- og vandmålere.

Udgiften til etablering af målere m.v. udgør ca. 600.000 kr. (ca. 1.500 stk.).

Der ydes også tilskud på 2/3 af udgiften fra ”egen trækningsret” i Landsbyggefonden til varmemålere. Afdelingens udgift vil således udgøre ca. 200.000 kr. svarende til en huslejestigning på ca. 0,80 kr. pr. m2 eller 0,1 % årligt ved afskrivning over 10 år.

De samlede årlige udgifter til målerpasning og fordelingsregnskab samt til henlæggelse til udskiftning af målerne udgør ca. 175.000 kr.

Når afregning af varme sker efter individuelt forbrug vil der på huslejeopkrævningen optræde en ny post til aconto varme. Basishuslejen vil samtidig blive sat ned med samme beløb. Det første år vil acontobeløbet være skønnet. Herefter vil acontobeløbet blive beregnet på grundlag af det faktiske individuelle forbrug.

Målere vil være af elektronisk type med fjernaflæsning, så det ikke vil være nødvendigt at få adgang til boligen for aflæsning. Der vil endvidere være mulighed for, at beboeren kan følge sit eget forbrug på en særlig hjemmeside.

Træffes beslutning om målere vil der blive indhentet konkret tilbud på arbejdet og udarbejdet tidsplan. Det forventes, at målere kan installeres i løbet af 2016.

 

BO-VEST

Jesper Rasmussen

Screening - Asbest, PCB, Bly og Kviksølv
ALECTIA A/S Side 3 af 15
Konklusion
Generelt:
Alle rørbøjninger afsluttet med malet pap og lærred indeholder asbest. Dette betyder at alle
rørbøjninger afsluttet med malet pap og lærred skal bortskaffes som farligt affald til specielt deponi.
Asbestholdige rørbøjninger kan demonteres ved hjælp af poseløsningen af specielt uddannet
personale.
I alle de udtagne malerprøver, er der konstateret forekomster af en af de undersøgte parametre i
en grad, så de skal betragtes som lettere forurenet affald. Dette betyder at ved demontering af alle
brugsvands- og varmerør, skal det malede lærred bortskaffes som lettere forurenet affald.
En blyprøve udtaget af malingen på et BVC i nr. 25 er over 2500 mg/kg. Dette betyder at ved
demontering af dette rør, samt alle andre rør, der er malet med samme maling, skal bortskaffes
som farligt affald.


Mandag d. 21. juli 2014
Da mere end 10 % af beboerne i Maglelund ønsker et ekstraordinært afdelingsmøde om vandinstallation,
.
Indkaldes hermed til ekstraordinært afdelingsmøde
.
Torsdag d. 7. august kl. 19.00 I Rheumhus, Albjergparken 4, Brøndby Strand
.
.
Dagsorden:
.
Valg af dirigent
Valg af referent
Orientering om Vandinstallation
.
Husleje- eller PBS-kvittering medbringes som gyldigt adgangsbevis
.
.
På Bestyrelsens Vegne

 

BO-VEST

2. marts 2014

JRA/

 

REFERAT

Sag: Tranemosegård, afd. 3 Maglelund – vandinstallationer

Tid: Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19.00

Sted: Afdelingsbestyrelsens mødelokale

 

Deltagere: Dorthe Larsen (DOL) Afdelingsbestyrelsen

David Lak (DAL) Afdelingsbestyrelsen

Jørgen Rekby (JØR) Afdelingsbestyrelsen

Kim Cubbin (KIC) Afdelingsbestyrelsen

Lars Olsen (LAO) Afdelingsbestyrelsen

Laila Lieb (LAL) Afdelingsbestyrelsen

Carsten Sindahl (CAS) AI-gruppen A/S

Poul Erik Petersen (PEP) AI-gruppen A/S

Johnny Persson (JOP) Varmemester

(ref.) Jesper Rasmussen (JRA) Administrationen, byggechef

 

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

 1. 2. Prækvalifikation af tekniske rådgivere - gennemgang
 2. 3. Plan for udbud af teknisk rådgivning
 3. 4. Eventuelt
 4. 5. Næste møde

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden blev godkendt.

 

Ad 2 Prækvalifikation af tekniske rådgivere

Carsten Sindahl orienterede om processen for prækvalifikation af de tekniske rådgivere, der skal deltage i selve tilbudsgivningen.

Som følge af opgavens økonomiske størrelse skal der ske udbud i henhold til EU’s direktiv. Indledningsvis er der offentliggjort en udbudsbekendtgørelse på EU’s særlige hjemmeside for udbud.

I udbudsbekendtgørelsen er der beskrevet hvilke kriterier bygherre vil lægge til grund for udvælgelsen. Udover en række formelle krav er der primært tale om økonomiske oplysninger, referencer og nøgletal.

AI udleverede skema af 17. december 2013 med angivelse af alle de firmaer, der har fremsendt materiale. Af skemaet fremgår tillige alle udvælgelseskrav og AI-gruppens vurdering af det enkelte firma i forhold til kriterierne.

2

På grundlag af AI’s evaluering af det fremsendt indstiller AI følgende fem teknikerfirmaer til deltagelse i tilbudsgivningen:

MOE A/S

Wissenberg A/S

OBH-gruppen A/S

Ramböll A/S

Alectia A/S

Afdelingsbestyrelsen tog AI’s indstilling til efterretning.

 

Ad 3 Plan for udbud af teknisk rådgivning

Forud for mødet var udsendt følgende materiale i udkast

 1. - Udbudsbrev
 2. - Rådgiveraftale
 3. - Ydelsesbeskrivelse

Carsten og Poul Erik gennemgik materialet.

Afdelingsbestyrelsen kunne oplyse, at vandledninger i det store vaskeri er udskiftet.

Afdelingsbestyrelsen oplyste, at der er fremsat forslag i afdelingen om udskiftning af vandlås. Så fremt det vedtages skal projektets indeholde dette.

Det aftaltes, at forsikringssum vurderes nærmere i dialog med forsikringsmægler. Jesper fremsender kopi af police for BO-VEST’s entrepriseforsikring, hvori indgår en mindre dækning i tilfælde af, at beboere ikke selv har indboforsikring.

Det aftaltes, at udbud skal ske digitalt. Det medfører, at der ikke foregår den traditionelle åbning af tilbud i overværelse af de bydende. Åbning foretages alene af AI via webportal.

Det oplystes, at organisationsbestyrelsen har vedtaget en særlig tilkudspolitik for varmemålere. Jesper checker beslutningen..

Poul Erik bekræftede, at der findes plantegninger for samtlige blokke. Øvrigt tegningsmateriale er lidt tyndt for så vidt angår den gamle afdeling.

Under gennemgangen fremkom en række øvrige bemærkninger som AI indarbejder i materialet, hvorefter det genudsendes til afdelingsbestyrelsen for endelig godkendelse.

AI gennemgik de kommende aktiviteter og milepæle. De næste aktiviteter/milepæle er følgende

 1. - Udbud
 2. - Besigtigelsesmøde i Maglelund for de bydende – AI viser frem
 3. - Licitation - påregnes omkring den 1. april
 4. - AI fremkommer med indstilling på grundlag af tilbud
 5. - BO-VEST revurderer det godkendte anlægsbudget
 6. - Kontrakt indgås

Endelige datoer skal justeres i forhold til endelig dato for udbud. AI fremkommer med revideret tidplan, der er i overensstemmelse med det i udbuddet anførte.

3

 

Ad 4 Evt.

. Ingen bemærkninger

 

Ad 5 Næste møde

Det aftaltes, at der afholdes møde

 

Onsdag den 9. april 2014 kl. 16

Mødet afholdes i afdelingsbestyrelsens mødelokale.

2. marts 2014

Jesper Rasmussen  

Forslag Afdelingsmøde 3. september 2013

 

 

Nr.

Forslag

Afdelingsbestyrelsens bemærkninger

1

Afdelingsbestyrelsen genfremsender forslag om renovering ad vandrør til det varme og kolde vand, samt køkkenfaldstamme i ulige numre.

 

Igennem flere år har det været kendt, at afdelingens rør til vand og afløb hastigt nærmere sig tidspunktet for at være udtjente. Udgifter til akutte reparationer har været stigende ligesom problemerne med forsyningen af boliger med varmt vand.

Derfor mener afdelingsbestyrelsen at det er vigtigt at renovere rørene i de kommende år.

Arbejdet skal laves, og det vil ikke blive billigere i fremtiden.

Forslaget vil give en huslejestigning på kr. 5,22 pr. m2 pr. måned.

Beskrivelse af projektet og huslejekonsekvenser, se bilag.

Bestyrelsen indstiller at afdelingsmødet stemmer for.

  

 

Til beboerne i afd. Maglelund
JRA/

Information om forslag til projekt om udskiftning af vandledninger i jord og bygninger samt køkkenfaldstammer i gammel afdeling (ulige numre)

Baggrund
Igennem flere år har det været kendt, at afdelingens rør til vand og afløb hastigt nærmere sig tidspunktet for at være udtjente. Udgifter til akutte reparationer har været stigende ligesom problemerne med forsyningen af boliger med varmt vand.
Ingeniør- og arkitektfirma AI-gruppen A/S har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet oplæg til udskiftning af disse installationer.
Beskrivelse af projektet
Hovedvandledninger i jord mellem blokkene udskiftes.
Hovedvandledninger i kældre udskiftes samtidig med at der føres ny varmtvandsledning i kælder. Eksisterende hovedvarmtvandsledning på loft sløjfes.
Der monteres individuelle vandmålere i alle lejligheder.
Ledninger i bad og køkken i gammel afdeling (ulige numre):
- Nye stigstrenge for koldt- og varmt vand placeres i ny rørkasse i trapperum, eksisterende stigstrenge i badeværelse sløjfes
-Tilslutning til eksisterende håndvaske- og brusebatterier sker ved synlig rørføring på væg
- Hvor der ikke er separat blandingsbatteri for koldt- og varmtvand monteres sådanne
- I køkkener udskiftes faldstamme og stigstrenge for vand, der placeres samlet ved facade
- Nye vandrør og faldstammer i køkken inddækkes med rørkasser

Ledninger i bad og køkken i ny afdeling (lige numre):
- Nye stigstrende for koldt- og varmt vand placeres samme sted som de eksisterende.
- I lejligheder, hvor badekar ønskes fjernet etableres ny bruseplads med tilhørende afløb.
- I lejligheder uden badekar tilsluttes eksisterende blandingsbatterier nye synlige rør på væg
Særlige forhold under udførelsen
Der vil forekomme afbrydelse af vandforsyningen i perioder, der vil dog altid være koldt vand ved fyraften.
Der opsættes et antal sanitetsvogne indeholdende toiletter og brusebade, så der altid vil adgang til toilet og badefaciliteter.
Økonomi og husleje
De samlede udgifter er budgetteret til 32,6 mio. kr. der forudsættes finansieret med et tilskud fra Tranemosegårds egen trækningsret i Landsbyggefonden på 7,8 mio. kr. og resten ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån. Den årlige ydelsesbetaling på realkreditlånet er kalkuleret til 1,6 mio. kr. svarende til en huslejestigning på 62,58 kr. pr. m2 årligt eller 9,1 % i forhold til nuværende husleje på 688 kr. pr. m2 (2013).
Tids- og handlingsplan
Efter beboermødets godkendelse skal projektet og den dermed forbundne økonomi godkendes af organisationsbestyrelsen i Tranemosegård samt af Kommunalbestyrtelsen i Brøndby Kommune.
Opgaven har en økonomisk størrelse, der medfører, at den videre tekniske rådgivning i sagen skal udbydes i henhold til EU’s regler. Herefter skal entreprenørarbejdet projekteres og udbydes til prissætning hos udvalgte entreprenører. Under forudsætning af, at tilbudspriser er indenfor budgettet kan arbejdes herefter påbegyndes. Det forventes, at arbejdet tidligst kan gå i gang i sommeren 2014.
Prækvalifikation og udbud af teknisk rådgivning juli 2013 – november 2013
Projektering og udbud af entreprenørarbejdet december 2013 – maj 2014
Udførelse af entreprenørarbejdet juni 2014 – december 2015


23. maj 2013
BO-VEST

Forslag 1:

              Genfremsendelse af forslag om renovering af vandrør til det varme og kolde vand, samt køkkenfaldstamme i ulige nr.

              Dorthe Larsen fremlagde renoveringsprojektet og gennemgik hvilke rør og faldstammer der skal udskiftes. Der er ingen tvivl om, at de skal renoveres snarest. Selve renoveringen tager lang tid at lave og hvis vi venter nu vil det tage endnu længere tid.

              Rør i kælder og jord vil også blive skiftet, så når vi er færdige, har vi et helt nyt rørsystem. Vandet vil i den forbindelse blive renere, da der i dag sidder meget kalk i rørene.

              Projektet koster mange penge og det vil også være til besvær for beboerne. Vi kommer på et tidspunkt nok til at skulle undvære vores køkken og bad, men selvfølgelig vil der blive taget så meget hensyn til beboerne som muligt. Hver lejlighed vil blive gennemgået og der skal tages stilling til, hvad der skal repareres.

              Den økonomi der er beskrevet er et overslag og således ikke endegyldig. Projektet skal i udbud, men man regner med, at prisen holder.

 

              Beboerne vil blive holdt orienteret på alle møder og sker der noget vigtigt, vil der blive indkaldt til ekstraordinært beboermøde.

 

              Spørgsmål fra salen:

              Hvad med rørene ved badekaret?

              De vil ikke blive skiftet, da de er en del af faldstammesystemet.

 

              Hvad med synlige rør i nye køkkener?

              De vil ikke blive skiftet.

 

              Hvad er huslejestigningen pr. mdr.?

              For en lejlighed på 65 m2 vil det være ca. 550 kr.

 

              Der har tidligere været snakket om sekundavand til toiletterne.

              Det er et andet rørsystem og kan sagtens installeres på et senere tidspunkt. Men det er ikke blevet besluttet endnu.

 

              Vil der blive sat tørklosetter op?

              Ja, det vil man blive tilbudt.

 

              Der var en del spørgsmål til udførelsen af arbejdet herunder tidsplan.

              Dette kan der ikke svares på endnu, det er aftaler der skal laves med det entreprenørfirma, der får opgaven.

 

              Hvad sker der, hvis vi stemmer ja nu?

              Så giver man afdelingsbestyrelsen lov til at gå ud og indhente tilbud på arbejdet.

 

              Får vi sat vandmålere op?

              Ja, det kræver lovgivningen.

 

              Kan opgangen males de steder hvor rørene skal ud på opgangene.

              Det er rigtig dyrt, så der loves ikke noget.

 

              Er det muligt at finde besparelser andre steder?

              Der spares allerede hvor man kan.

 

              Skal man selv betale hvis badekaret skal flyttes i forbindelse med renoveringen?

              Nej, så skal man ikke selv betale for flytning af badekaret.

 

              Er det nødvendigt at vandledninger i jord skal skiftes?

              Ja, de er ikke særlig godt isoleret og eksperter har rådgivet at få det gjort i forbindelse med denne renovering.

             

              Der var skriftlig afstemning:

 

              Ja                         80

              Nej                        33

              Blanke                  4

 

              Forslaget blev vedtaget. 

Visninger: 5037