Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Torsdag den 8. januar 2015 kl. 19.00


 

                     

9. januar 2015

 

Deltagere: 46 husstande, 92 stemmer.

 

Formand Dorthe Larsen bød velkommen til dette ekstraordinære møde og præsenterede følgende gæster:

Fra Alectia: Ejvind Løgberg, Morten Tafdrup og Claus Jensen

Fra Ai-gruppen: Poul Erik Petersen

Fra ejendomskontoret: Johnny og Kim

Fra BO-VEST: byggeudviklingschef Jesper Rasmussen og sekretær Vibeke Rømming

Bestyrelsens forslag til dirigent Niels-Erik van Zeijst.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

  Niels-Erik van Zeijst blev valgt

   

  Niels-Erik van Zeijst konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og gennemgik            dagsordenen.

                              

   

 2. Valg af referent

  Vibeke Rømming fra BO-VEST blev valgt.

   

   

 3. Valg af stemmeudvalg

  Line Larsen, Lise Rademacher og John Pejtersen blev valgt.

   

   

  4.           Orientering om varme- og vandmålere

                Byggeudviklingschef Jesper Rasmussen orienterede:

                Der er kommet ny lovgivning, der stiller krav om individuelle vand- og varmemålere i den enkelte bolig. Der er ikke længere grundlag for at søge dispensation for installering af målere.

                Der installeres elektroniske målere. Varmemålere installeres på hver radiator og skal skiftes hvert 10. år. Vandmålere installeres på vandrøret og skal skiftes hvert 6. år.

                Målerdata opsamles elektronisk og bliver sendt til en central server, så der skal fremover ikke aflæses i den enkelte bolig.

                Alle beboere får adgang til egne forbrugsdata via en særlig hjemmeside og dem, som ikke har adgang til internettet, kan få oplysningerne på ejendomskontoret.

                Årsregnskab udsendes 1 gang om året.

                Det koster ca. 600.000 kr. at installere varmemålerne og ca. 1. mio kr. at installere vandmålerne.

                2/3 af udgiften finansieres af egen trækningsret fra Landsbyggefonden. Restfinansieringen af varmemålere sker ved lån af egne midler afskrevet over 10 år svarende til en huslejestigning til 0,1%. Restfinansieringen af vandmålere indgår i det budget, der er godkendt om udskiftning af vand- og varmeinstallationerne.

                Varmemålerne installeres i løbet af 2016 mens vandmålerne installeres i forbindelse med udskiftningen af vandinstallationerne.

                Alle målere skal være installeret inden systemet tages i brug, hvilket vil være i slutningen af 2016.

                Opkrævning sker via huslejen. Det første år efter et skønnet forbrug og derefter efter det faktiske forbrug.

                Man vil fremover kun betale for sit eget forbrug af vand og varme. Erfaringen viser, at man sparer ved at få installeret målere.

   

                Spørgsmål fra salen:

                Der var en del bekymring omkring særligt udsatte boliger f.eks yderboliger, eller boliger, der var ekstra varme.

                Har man et problem, kan man henvende sig til ejendomskontoret. Det vil være muligt at få at en "logger" på i en periode, der måler, om der er noget galt i boligen.

                Der vil kun blive betalt for den varme, der bliver forbrugt.

                Der korrigeres for boliger med en udsat beliggenhed og der tages højde for varmetab i f.eks. gavllejligheder.

                Driften er i øjeblikket i gang med at skifte til termostatventiler i de ulige nr. Der skal også skriftes strengventiler. Når dette er gjort, vil der blive udskiftet i de lige nr.

   

                Hvad hvis nogen vil spare så meget at de lukker for varmen og lejlighederne ødelægges pga. fugt og kulde?

                Den risiko er der også i dag. Der skal informeres om god brugeradfærd fra driftens side.

   

   

  5.           Bestyrelsens forslag om at Maglelund ikke søger dispensation for varmemålere

                Der var skriftlig afstemning:

   

                Ja                         76 stemmer

                Nej                        15 stemmer

                Ugyldig                 1 stemme

   

                Det blev vedtaget, at der ikke søges om dispensation.       

   

               

  6.           Bestyrelsens forslag om at der bliver sat vandmålere op samtidig med varm- og koldvands installationen

                Der var skriftlig afstemning:

               

                Ja                         89 stemmer

                Nej                        2 stemmer

                Ugyldig                 1 stemme

   

                Det blev vedtaget, at vandmålerne sættes op samtidig med udskiftning af vandinstallationerne.

               

   

   

   

   

  7.           Orientering om varm- og koldvands installation

                Ejvind Løgberg fra Alectia orienterede:

                Der skal udskiftes brugsvandsrør samt faldstammer i køkkener i de ulige nr. Rør i jord samt rør i kældre skal ligeledes skiftes.

                I denne forbindelse vil der være ca. 2 dage, hvor der ikke vil være vand i lejligheden. Der vil blive opsat vandposter på trapperne.

                Badekar i de lige nr. fjernes og erstattes af en bruseniche.

                Det forventes at projektet starter op i maj 2015 og afsluttes i slutningen af 2016.

                I kældrene skal enkelte pulterrum tømmes og der vil blive opsat containere, hvor man midlertidigt kan få opbevaret sine ting. Der vil blive varslet i god tid.

                Arbejdet opdeles i mindre etaper, så ikke hele afdelingen er en stor byggeplads.

                De nye varmtvandsrør ordnes á 2-3 omgange og varer hver gang 1 arbejdsdag. I dette tidsrum vil der være lukket for det varme vand.

                Koldtvandsrørene ordnes på 1 arbejdsdag og her vil der være lukket for det kolde vand.

                I de ulige nr. vil rør til badeværelset føres i eksisterende skakt. Rør til køkken føres i et hjørne. Arbejdet på badet varer 2-3 arbejdsdage og i køkken 3-4 arbejdsdage.

                I badet installeres en fast bruser i brusekabinen, så man fremover både kan benytte bruser og vandhanen på badeværelset samtidigt.

                I de lige nr. føres rør i skakt eller i skab. I gangen og på badeværelset føres de under loftet.

                Der vil være 1-2 arbejdsdage uden vand i hele boligen, men der vil blive installeret vandpost på trappen. Arbejdet i lejligheden varer 5-6 arbejdsdage og i de boliger hvor der skal fjernes badekar, lidt længere.

   

                Den PowerPoint præsentation der blev vist på mødet, vil blive lagt på Maglelunds hjemmeside.

   

                Spørgsmål fra salen:

                Hvad hvis man ønsker en anden bordplade i køkkenet end en standard bordplade?

                Alle vil få tilbudt en standard bordplade. Har man andre ønsker, er man velkommen til selv at anskaffe sig en anden, så den står der, når håndværkerne kommer. Alle bordplader vil blive betalt af projektet.

   

                Hvad med de skabe i køkkenet hvor der er huller efter eksisterende rør?

                Alle huller vil blive repareret.

   

                Hvad hvis man har et renoveret bad, hvor rørene er indmurede i væggene?

                Hvis det er nye rør og installationen er lovlig, skal de ikke skiftes.

               

                Bliver faldstammer på toilettet også skiftet?

                Det forslag har tidligere være til afstemning på et afdelingsmøde, hvor det blev nedstemt. Der er derfor ikke sat penge af til det i projektet.

   

                Hvad med cirkulationen?

                Cirkulationsrøret føres gennem fremløbsrøret (rør i rør), så der altid cirkulerer varmt vand rundt.

   

                Der er problemer med at vandet pludselig bliver meget koldt eller meget varmt.

                Det kan der være forskellige årsager til og det er muligt at de nye rør afhjælper problemet, da de gamle rør er stoppet til med kalk og rust.

   

                Kan vandmålerne aflæses som en el-måler?

                Der er elektronisk aflæsning og forbruget kan tjekkes på en særlig hjemmeside.

   

               

   

                Kan man for hjælp til tømning af sit kælderrum?

                Man skal i princippet selv stå for nedpakning samt tømning af sit kælderrum. Kun i meget specielle tilfælde vil det være muligt at få hjælp.

               

                Isoleres rørene i skakterne?

                Ja, de isoleres efter gældende regler.

   

                Hvor skal lagercontainerne stå?

                Man er opmærksom på, at der mangler p-pladser i bebyggelsen og man vil gøre hvad man kan for at finde en anden placering til containerne end på p-pladserne.

   

                Kan lodrette rør placeres bag ved faldstammen på toilettet?

                Det er der ikke plads til, men de er mindre end de eksisterende og vil blive placeret så tæt på faldstammen som muligt.

   

   

  For beboere i de mere specielle lejligheder, var der efter mødet mulighed for at stille spørgsmål til rådgiverne.

   

   

  Niels-Erik van Zeijst afsluttede mødet med tak for god ro og orden og Dorthe Larsen takkede for et godt møde.

   

   

   

   

   

   

                        Niels-Erik van Zeijst                                                       Dorthe Larsen

                        dirigent                                                                           formand