Referat af afdelingsmøde

Tirsdag den 3. september 2013

 

 

                     

5. september 2013

 

Deltagere: 59 husstande, 118 stemmer.

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

Per Mogensen, næstformand i AB's organisationsbestyrelse blev valgt.

 

Per Mogensen konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt. Første indkaldelse blev      udsendt den 6. august 2013 og anden indkaldelse blev udsendt den 26. august 2013.

                            

 

  1. Valg af stemmeudvalg

Stine, Rie og Poul blev valgt.

 

 

  1. Bestyrelsens beretning

Dorthe Larsen fremlagde bestyrelsens beretning:

De syriske roser der blev plantet sidste år, blomstrer nu i fuldt flor. Det er blevet rigtig pænt.

Stien ved nr. 54 - 58 er blevet renoveret med SF sten.

Trappen ved nr. 41 og 43 er blevet renoveret.

Der er blevet etableret nye cykelstativer.

Der skal lægges dræn ved nr. 6-8.

Garageportene ved nr. 1-11 er blevet malet. Samtidig har der været afholdt syn af garagerne for at være sikre på, at de bliver brugt til rette formål.

Det er blevet undersøgt, om man kunne etablere flere p-pladser ved nr. 49, men det er der desværre ikke nok plads til. Til gengæld er der blevet lavet 2 nye p-pladser ved nr. 41-43.

Dorthe Larsen afsluttede beretningen med at takke alle samarbejdspartnere i Maglelund, BO-VEST, andre afdelinger og kommunen.

 

Spørgsmål fra salen:

Garagesynet føltes næsten som en razzia.

Udsendelsen kunne måske godt have været formuleret anderledes, men det har været vigtigt at få adgang til garagerne, da garagerne ikke skal bruges til opmagasinering. Hvis der har været konstateret noget ulovligt i garagen, vil det blive meldt til politiet.

 

Der holder en bus på vores p-pladser. Er det lovligt?

Store biler der vejer under 3500 kg. må gerne holde parkeret i bebyggelsen. Bestyrelsen vurderer ikke ud fra antal passager der er tilladt i bilen.

 

Der har været et arbejde omkring udskiftning af tagrender i gang ad flere omgange. Skal dette arbejde betales 2 gange?

Nej, arbejdet bliver kun betalt en gang. Arbejdet har været udført af en snedker, men der har været problemer med limningen. Der afventes svar fra snedkeren omkring defekten. Derfor har det taget lidt tid.

 

Hvordan med udskiftning af de gamle komfurer?

Komfurer bliver udskiftet alt afhængig af hvor gamle de er. Det er naturligvis frivilligt om man ønsker det udskiftet. Der er et serienr. på komfuret, der indikerer om det er et gammelt eller nyt komfur. Hvis man er i tvivl kan man altid henvende sig på ejendomskontoret.

 

Skal man betale for andres køkkener, når man selv har betalt for sit eget?

Nej, man betaler ikke andres køkkener, med mindre når det drejer sig om misligholdelser ved fraflytning.

 

Hvorfor har ikke alle fået altaner, det havde været billigere?

Der har tidligere være afholdt urafstemning om alle skulle have altaner, den gik ikke igennem.

Derefter har der været en urafstemning om at man selv kunne bestemme, om man ville have en altan. Den blev vedtaget.

 

Dorthe Larsen mindede om, at der er åbent på afdelingsbestyrelseskontoret den 1. mandag i måneden, hvor man gerne må komme ned med sine problemer.

 

 

 

Beretningen blev godkendt.

 

 

4.           Fremlæggelse af regnskab for 2013

              Dorthe Larsen fremlagde regnskabet. Der er et overskud på kr. 264.767.- hvilket bla. skyldes, at kommenen har tilbagebetalt regningen på tidligere afskrevne fraflytterregninger.

 

              Spørgsmål fra salen:

              Hvad er A- og G-indskud?

              A-indskud er et indskud der betales til Landsbyggefonden af afdelinger, der er taget i brug før 1963. Indskuddet reguleres ikke.

              G-indskud er et indskud der betales til Landsbyggefonden af afdelinger, der er taget i brug før 1970. Beløbet indeksreguleres.

              60% af pengene går til selskabets egen trækningsret i Landsbyggefonden og selskabet råder over disse penge og kan bevilge tilskud til forbedringer.

 

              Hvorfor er der merudgift på fællesvaskeri i regnskabet?

              6.000 kr. er ikke mange penge, det er almindelig drift og vedligeholdelse og er en merudgift i forhold til det planlagte budget.

 

             

5.           Indkomne forslag

 

              Forslag 1:

              Genfremsendelse af forslag om renovering af vandrør til det varme og kolde vand, samt køkkenfaldstamme i ulige nr.

              Dorthe Larsen fremlagde renoveringsprojektet og gennemgik hvilke rør og faldstammer der skal udskiftes. Der er ingen tvivl om, at de skal renoveres snarest. Selve renoveringen tager lang tid at lave og hvis vi venter nu vil det tage endnu længere tid.

              Rør i kælder og jord vil også blive skiftet, så når vi er færdige, har vi et helt nyt rørsystem. Vandet vil i den forbindelse blive renere, da der i dag sidder meget kalk i rørene.

              Projektet koster mange penge og det vil også være til besvær for beboerne. Vi kommer på et tidspunkt nok til at skulle undvære vores køkken og bad, men selvfølgelig vil der blive taget så meget hensyn til beboerne som muligt. Hver lejlighed vil blive gennemgået og der skal tages stilling til, hvad der skal repareres.

              Den økonomi der er beskrevet er et overslag og således ikke endegyldig. Projektet skal i udbud, men man regner med, at prisen holder.

 

              Beboerne vil blive holdt orienteret på alle møder og sker der noget vigtigt, vil der blive indkaldt til ekstraordinært beboermøde.

 

              Spørgsmål fra salen:

              Hvad med rørene ved badekaret?

              De vil ikke blive skiftet, da de er en del af faldstammesystemet.

 

              Hvad med synlige rør i nye køkkener?

              De vil ikke blive skiftet.

 

              Hvad er huslejestigningen pr. mdr.?

              For en lejlighed på 65 m2 vil det være ca. 550 kr.

 

              Der har tidligere været snakket om sekundavand til toiletterne.

              Det er et andet rørsystem og kan sagtens installeres på et senere tidspunkt. Men det er ikke blevet besluttet endnu.

 

              Vil der blive sat tørklosetter op?

              Ja, det vil man blive tilbudt.

 

              Der var en del spørgsmål til udførelsen af arbejdet herunder tidsplan.

              Dette kan der ikke svares på endnu, det er aftaler der skal laves med det entreprenørfirma, der får opgaven.

 

              Hvad sker der, hvis vi stemmer ja nu?

              Så giver man afdelingsbestyrelsen lov til at gå ud og indhente tilbud på arbejdet.

 

              Får vi sat vandmålere op?

              Ja, det kræver lovgivningen.

 

              Kan opgangen males de steder hvor rørene skal ud på opgangene.

              Det er rigtig dyrt, så der loves ikke noget.

 

              Er det muligt at finde besparelser andre steder?

              Der spares allerede hvor man kan.

 

              Skal man selv betale hvis badekaret skal flyttes i forbindelse med renoveringen?

              Nej, så skal man ikke selv betale for flytning af badekaret.

 

              Er det nødvendigt at vandledninger i jord skal skiftes?

              Ja, de er ikke særlig godt isoleret og eksperter har rådgivet at få det gjort i forbindelse med denne renovering.

             

              Der var skriftlig afstemning:

 

              Ja                         80

              Nej                        33

              Blanke                  4

 

              Forslaget blev vedtaget.

 

             

              Forslag 2:

              Installation af dørtelefoner i Maglelund

              Der har været mange indbrud i bebyggelsen, derfor ville det være rart med et dørtelefonanlæg.

 

              Bestyrelsen havde undersøgt prisen på et anlæg og et top moderne anlæg løber op i 4 mio. kr. Det behøver naturligvis ikke at være helt så avanceret.

 

              Der var en del diskussion omkring fordele og ulemper ved et dørtelefonanlæg.

 

              Der var skriftlig afstemning:

 

              Ja                         55

              Nej                        56

              Blanke                  3

 

              Forslaget blev ikke vedtaget.

             

 

              Forslag 3

              Vaskekældre åbnes kl. 7.00

              Det vil give mere larm i opgangene og de familier, der bor tæt på vaskerierne vil blive generet af mere larm da de nye maskiner larmer meget ved centrifugering.

 

              Forslaget blev ikke vedtaget.

 

 

              Forslag 4

              Overdækning ved grillpladsen fjernes

              Det er generende med al den larm, druk og rygning af flere grupper unge mennesker, der indtager pladsen. Det er ikke Maglelunds egne beboere, der benytter pavillonen.

              Den skal rives ned, men borde og stole må gerne blive stående.

 

              Forslaget blev vedtaget, således at hele pavillonen rives ned.

 

 

              Forslag 5

              Pasning af gæstehund i weekend og ferier

              Det ville være rart at kunne hjælpe venner og familie med at passe deres hund i en kortere periode.

 

              Beboerne har selv tidligere stemt for at det kun er tilladt at have et husdyr pr. husstand og det vil være et stort arbejde for husdyrsudvalget at administrere "gæstedyr".

 

              Det vil jo kun dreje sig om en kortere periode og der blev ikke snakket om "gæstedyr" ved den tidligere afstemning.

 

              Der var skriftlig afstemning:

 

              Ja                         52

              Nej                        41

              Blanke                  11                 

             

              Forslaget blev vedtaget

 

 

              Forslag 7

              Diskussion om varmeregningen

              I øjeblikket får vi dispensation til varmeregningen hvad med fremover?

              Nej vi får ikke dispensation igen. Til næste års beboermøde vil afdelingsbestyrelsen undersøge hvad det koster at få opsat målere.

 

              Når der kommer målere op, er der nogle som vil spare så meget, at der risikerer at komme fugt. Kan det undgås?

              Der skal også opsættes termostater og de kan indstilles så de altid er sat på f.eks. 5 grader. Så må vi se, om det fungerer.

 

              Hvad med de meget kolde lejligheder?

              Det har de firmaer der installerer målere og termostater helt tjek på.

 

              Et godt råd er at udlufte boligen 3x10 min. om dagen, for at undgå fugt og skimmel.

 

             

 

6.           Godkendelse af budget for 2014

              Dorthe Larsen gennemgik kort budgettet.

 

              På de samlede ordinære udgifter er der en besparelse på 465.000 kr.

              De samlede indtægter i lejen er faldet med 367.000 kr.

             

 

              Huslejen vil falde med 14 kr. pr. m2, hvilket svarer til en lejenedsættelse på 2,06%.

 

              Alle er velkomne til at kigge i budgettet og komme med forslag til besparelser.

 

 

              Budgettet blev godkendt

 

 

7.           Valg                     

              Formand for 2 år

              Dorthe Larsen, genopstiller.

 

              Dorthe Larsen blev genvalgt.   

 

              2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

              David Lak og Kim Cubbin, begge genopstiller.

 

              David Lak og Kim Cubbin blev genvalgt.

 

              2 suppleanter for 1 år

              Leila Lieb genopstiller og John Pejtersen opstiller.

 

              Leila Lieb og John Pejtersen blev valgt.

 

              Medlem til Husdyrsudvalget

              Gurli Hansen genopstiller og Martin Winberg opstiller.

 

              Der var skriftlig afstemning:

 

              Gurli Hansen fik 46 stemmer.

              Martin Winberg fik 31 stemmer.

              2 ugyldige stemmer.

 

             

              Gurli Hansen blev genvalgt.

                     

 

 

8.           Eventuelt

 

              Er det muligt at få billigere priser på TV-pakkerne?

              I øjeblikket kan det ikke gøres billigere, men hvis nogen har et billigere tilbud er man velkommen til at give det til Dorthe Larsen, så hun har noget at sammenligne med.

 

              Stor ros til gårdmændene for det flotte arbejde de gør i afdelingen.

 

              Kan buskene i hundegården blive klippet?

              Ja, det vil der blive kigget på.

 

              Kan der blive bevilges en vask i vaskekældrene, så man har mulighed for at tørre bordene af?

              Det vil bestyrelsen kigge på.

             

             

 

 

 

Per Mogensen afsluttede mødet med tak for god ro og orden og Dorthe Larsen takkede for et godt møde. Hun henviste desuden til afdelingens hjemmeside www.maglelund.com, hvor der står mange gode oplysninger.         

 

 

 

 

 

 

                      Per Mogensen                                                                Dorthe Larsen

                      dirigent                                                                           formand