Maglelund
Referat af ordinært afdelingsmøde

Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 – 23.00

Deltagere: 60 husstande, 120 stemmer.


Dagsorden:

1.Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels Erik van Zeijst.
Bjarne Sørensen spurgte hvorfor man ikke valgte en intern fra afdelingen, som havde været på dirigentkursus og kom med 2 modkandidater, men ingen af dem ønskede at stille op.
Niels Erik van Zeijst blev derfor valgt. Han bød velkommen og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt.

Bjarne Sørensen ønskede at få ført til referat hvorfor mødet var rykket 2 måneder frem i forhold til sidste år.
Ifølge lovgivningen skal alle afdelingsmøder rykkes 1 måned frem, og administrationen har bedt alle afdelinger om at afholde deres møder i marts – april måned. Derfor ligger mødet som det gør.


2.Valg af stemmeudvalg

Helle Nielsen, Anne Møller og Erik Andersen blev valgt.

3.Bestyrelsens beretning

Dorthe Larsen startede med at byde velkommen også til Vibeke Rømming fra BO-VESTs administration, som skal skrive referatet, til Thomas Green Andersen, BO-VESTs jurist samt til varmemester Johnny Persson.

Træet ved legepladsen ved nr. 28 er endnu ikke fældet, men det bliver det til efteråret.

Folderen: Velkommen til Maglelund, er endnu ikke blevet lavet.

Der har været åbent hus i vaskeriet ved nr. 22 samt i Vask 1. Det er blevet rigtig godt og de fungerer fint.
Der mangler at blive udført malerarbejde af tørre- og rullerum i de små vaskerier.

Der er blevet indkøbt cykelstativer, der snart bliver sat op. Ved nr. 40 vil der blive sat en bil chikane op, da stien ulovligt bliver brugt af biler.

Gavlen ved nr. 57 bliver tilplantet med buskhortensia, roser og klematis her i foråret.

Der er en del støj i forbindelse med renoveringen af Resen/Daruplund.

Der vil blive en del gravearbejde, når DONG snart går i gang med at grave ledninger ned og sætte nye gadelamper op.

Selv om det var en lang og kold vinter, fik de fleste varmepenge retur sidste år.

Der er kommet moms på administrationsbidraget, men også andre gebyrer bliver nu pålagt moms. Det drejer sig om opskrivningsgebyret samt gebyret på manglende betaling af husleje.

Varmemester Johnny Persson skal udlånes 10 timer om ugen til afdeling 13 Silergården, i forbindelse med at de skal ansætte ny driftsleder. Dette forventes at vare i 2-3 måneder.

Derefter var der spørgsmål fra salen:
Hvad er reglerne for kamphunde og er der styr på hvilke hunde, der skal have mundkurv på?
Der kommer ikke flere kamphunde ind i Maglelund, dette bliver også meddelt nye lejere. Listen over ulovlige hunde ligger på hjemmesiden.

Hvem sørger for reparation af gadelygter?
Henvendelse skal ske til ejendomskontoret, som vil se på sagen.

Det har tidligere været diskuteret at der var ansat et mand for meget i afdelingen, er det blevet drøftet i afdelingsbestyrelsen?
Det blev i sin tid aftalt, at der skulle gå 3 år før det igen skulle diskuteres, disse 3 år er endnu ikke gået og har derfor ikke været drøftet i afdelingsbestyrelsen.

Derefter blev beretningen godkendt.

4.Godkendelse af regnskab for 2010

Der er henlagt mere til tab på fraflytterne.

En beboer klagede over hvorfor han ikke kun få repareret karmene på sit badeværelse, men altid er blevet afvist på ejendomskontoret.
Denne reparation hører under indvendig vedligeholdelse.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5.Indkomne forslag

Forslag 1:

Bjarne Sørensen foreslår at medlemmer af bestyrelsen i Lejerforeningen ”Maglelund” ikke kan vælges til afdelingsbestyrelsen i Maglelund.
Forslaget blev afvist, da det er i strid med normalvedtægten §15 stk. 5 og derfor ikke kan behandles på mødet. Det er repræsentantskabet, der bestemmer dette.
Bjarne Sørensen mente, at man var inhabil ved at være med i begge bestyrelser og ønskede så at sagen blev taget op i Tranemosegårds repræsentantskab.

Forslag 2:

Søren Gyldsø foreslår en tilføjelse til B-ordningen. Ønsker mulighed for at bruge vedligeholdelsespengene til indkøb af tidssvarende komfur.
Forslaget afvises, da det ikke kan behandles på dette møde, da lovgivningen ikke giver mulighed for dette.

Der var blandt beboerne utilfredshed over, at man ikke udskifter komfurerne, når man får nyt køkken. Holdningen er, at så længe komfuret virker, så får man ikke noget nyt.
Som ny tilflytter skal man acceptere de nye køkkener som de er, men der er stadig gamle komfurer.
Der blev spurgt til om det var muligt at finde på en alternativ finansiering eller om man kunne få rabat, hvis man købte stort ind.
Hvis ønsket er nye komfurer, så skal der sættes penge af på budgettet og man er altid velkommen til at komme med et forslag til et beboermøde.

Forslag 3

Ændring af vedligeholdelsesreglementet vedr. glans på maling samt opsætning af skumtapeter.

Hvad med skumtapeter, der allerede er sat op?
Der skal betales for nedtagning ved fraflytning, hvis den ikke er spaltbar.

Forslaget blev herefter vedtaget.

Forslag 4

Anita Bischoff foreslår at der i vaskeriet i lige nr. nedlægges 4 vaskemaskiner, samt 2 tørretumblere, da der er for meget vaskekapacitet altså for mange ledige vasketider.

Der var en del beboere, som ønskede sig større vaskemaskiner til f.eks. dynevask.

Ændringsforslag:
Bestyrelsen pålægges at komme med forslag til hvordan der bliver plads til større maskiner.

Forslaget blev herefter vedtaget.

Forslag 5

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at de resterende vaskemaskiner i vaskerierne i ulige nr. udskiftes med nye maskiner og sæbedosering i 2011.

Hvad gør man hvis man er allergisk over for vaskemidlet?
Så henvender man sig til afdelingsbestyrelsen, da man er blevet lovet, at vaskemidlet er allergivenligt.

Forslag 6

Anne-Lise Boutrup foreslår om der er mulighed for at få en mur op langs Brøndbyvester Boulevard, pga. støj.
Det skal undersøges hvor høj sådan en mur skal være, hvad det koster osv. Man kunne også lave en støjmåling.
Afdelingsbestyrelsen har ikke kunnet nå at undersøge sagen, men vil gerne gøre det, hvis forsamlingen ønsker det.

Forslaget blev nedstemt.

Forslag 7

Bjarne Sørensen foreslår at alle udgifter til strøm, vand, TV/Internet, køkken- /lokaleændringer, samt al vedligeholdelse i de etablerede beboer- /hobbyklubber i Maglelund pålægges Lejerforeningen/klubberne.

Bjarne Sørensen ønskede at få ført til referat, at han ingen intentioner har om at få lukket klubberne, men mener, at de bør bidrage til vand/el/varme, da hobbyklubber ikke må påføre beboere unødige udgifter. Da det er Lejerforeningen, der stiller lokaler til rådighed for klubberne, bør de også bidrage til udgifterne.

Der var en del kommentarer til dette:
Kun 1 klub har internet og de andre betaler selv for deres forbrug.

Dengang Bjarne var formand for Kort og Godt, var der ingen problemer og ingen snak om at spare på strømmen.

Vi skal ikke være for smålige, alle betaler over huslejen til fællesudgifterne for klubberne også dem, der ikke bruger dem.

Vi er én afdeling og der skal være tilbud til alle og så skal vi også være fælles om at betale udgifterne.

Petanque-klubben har selv betalt for nyt køleskab samt spare pærer.

Selvfølgelig skal klubberne være energibevidste.

Den 24. marts er der blevet sat ur på ventilationen ved Kort og Godt, så den ikke kører hele tiden.

Der var skriftlig afstemning:
32 for
80 imod
2 blanke
6 ikke brugt

Forslaget blev nedstemt.

Forslag 8

Bjarne Sørensen foreslår at den nuværende køkkenordning i Maglelund tages op til revidering i et uvildigt køkkenudvalg, nedsat af generalforsamlingen.
Der var en del bemærkninger:
Køkkenerne er ikke huslejestigningen værd. Det koster i dag 850 – 1000 kr. pr. måned.

Kunne man få 20-årige lån og dermed bedre køkkener?

Kunne man få lov til selv at vælge sit køkken og selv vælge om man ville afdrage over huslejen eller betale det hele på en gang?

Kunne man ikke bruge den kollektive råderet, så man selv kunne bestemme sit køkken?

Der var skriftlig afstemning:
104 for
6 imod
4 blanke

Forslaget blev vedtaget og det blev besluttet at foretage valget til køkkenudvalget under pkt. 7 Valg.

Forslag 9

Liddy Andersen foreslår, at der i husordenen bliver skrevet banketider ind:
Hverdage fra kl. 8.00 – 20.00
Lørdag fra kl. 8.00 – 15.00
Søndag ingen banken

Afdelingsbestyrelsen foreslog en kort banketid om søndagen, da man også skal tage hensyn til nytilflyttere.

Der var skriftlig afstemning om afdelingsbestyrelsens forslag:
52 for
58 imod
2 blanke


Forslaget ikke vedtaget

Der var skriftlig afstemning om Liddy Andersens forslag:
72 for
42 imod

Forslaget blev vedtaget, der skal dog stå bore- og banketider.


6.Godkendelse af budget for 2112

Dorthe Larsen gennemgik budgettet og forklarede, at der ville være en huslejestigning på kr. 25 pr. kvm.

Der var lidt spørgsmål fra salen:
Hvad er forbedringsleje?
Det er den individuelle råderet. Det betyder, at hvis man har købt noget, som man ikke er færdig med at betale inden man fraflytter, så overgår regningen til næste lejer.

Der er mange diverse udgifter, hvad er det?
Det kan være sikkerhedsmateriel, arbejdstøj, snerydning, bespisning osv.

Er der taget højde for en ny lang vinter?
Der er indkøbt vejsalt til lager.

Budgettet blev herefter vedtaget.

7.Valg
Valg af formand
(Dorthe Larsen genopstiller)

Bjarne Sørensen stillede også op til formandsposten og der var forslag om at sætte valget til urafstemning.
Det skulle 50% af de fremmødte sige ja til.

Ved håndsoprækning blev dette forslag nedstemt.

Der var skriftlig afstemning:
Dorthe fik 81 stemmer
Bjarne fik 30 stemmer
3 blanke stemmer

Dorthe Larsen blev valgt som formand


Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
David Lak og Hans Lieb genopstiller og begge blev valgt


Valg af 2 suppleanter for 1 år
Leila Lieb og Kim Cobbin genopstiller og begge blev valgt


Valg af formand for husdyrsudvalget
(Gurli Hansen genopstiller)

Peter Thomsen stillede også op. Hertil var der bemærkning om, at han bor sammen med Stine, som allerede sidder i husdyrudvalget.

Der var skriftlig afstemning:
Gurli fik 72 stemmer
Peter fik 37 stemmer
6 blanke stemmer
Gurli blev valgtValg af medlemmer til køkkenudvalg:

Følgende stillede op:
Michael Andreassen 73 stemmer
Anders Toft 43 stemmer
Bjarne Sørensen 29 stemmer
Pia Sørensen 53 stemmer
Da der skulle bruges 2 personer, blev Michael Andreassen og Pia Sørensen valgt.


8.Eventuelt
Der var spørgsmål til containergården:
Hvad betyder skiltet om overvågning?
Det er et der er klunset og betyder ikke noget.

Døren til containergården er væk, kan det være en idé at låse den?
Det kan man godt, men det vil blive mere besværligt. Skrald sættes så bare udenfor døren, hvis man har glemt sin nøgle.

Hvorfor er der ingen radio i anlægget i festlokalet?
Der er bevidst ingen radio og volumenknappen er fjernet, så der ikke kan skrues højere op.

Vil husordenen blive omdelt til beboerne?
Ja, husordenen vil blive omdelt med de nye bore- og banketider, samt hvornår der skal være ro.

Hvordan er de nye gadelamper, der bliver sat op?
Hvis de ikke er kraftige nok, ser vi på om der skal sættes ekstra belysning op.

Det er en usmagelig Maglepost, der netop er blevet husstandsomdelt. Hvorfor er den så personlig?
Bjarne Sørensen måtte forklare hvorfor han havde lavet den og forklarede, at i forlængelse af sidste års møde, hvor det havde været oppe at formanden befandt sig afdelingsbestyrelsesrummet mere end i sin egen bolig, måtte hun havde en meget lille strømregning, da han jo mener, at han selv betaler for meget i strøm. Det var derfor, at han havde lavet quizzen i Magleposten, men han kunne godt bagefter se, at det nok ikke var så smart.


Dorthe Larsen afsluttede mødet med at sige tak for valget, tak til dirigenten for et godt arbejde og ønskede alle en god sommer.Niels Erik van Zeijst dirigent
Vibeke Rømming referent