Maglelund
Forslag til Afdelingsmødet d. 29 marts 2011

Forslag 1

Bjarne Sørensen foreslår at medlemmer af Bestyrelsen i Lejerforeningen ”Maglelund” ikke kan vælges til afdelingsbestyrelsen i Maglelund.

Bestyrelsens kommentarer: Ifølge bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger § 15 stk. 5 og Tranemosegårds Vedtægter § 14 stk. 6, hvori der står Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

Forslag 2

Søren Gyldsø foreslår en tilføjelse til vedligehold B-ordning.
Søren ønsker bestyrelsen i Maglelund undersøger muligheden, for en evt. godkendelse til at bruge vores vedligeholdelsespenge til indkøb af nyt tidssvarende komfur.

Bestyrelsens kommentarer: Ifølge Lov om leje § 27. Har udlejeren efter § 25, stk. 1, truffet beslutning herom, vedligeholder udlejeren boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i bo perioden. De nødvendige midler tilvejebringes ved lejerens indbetaling af et beløb til en vedligeholdelseskonto for boligen. Beløbet fastsættes af udlejer til et årligt beløb pr. m2 bruttoetageareal. Lejeren kan forlange, at der udføres vedligeholdelse af boligen med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling, når det er nødvendigt og udgifterne kan dækkes af boligens
vedligeholdelseskonto.

Forslag 3

Afdelingsbestyrelsen foreslår Ændring af Vedligeholdelsesreglement i afsnit VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse i vedligeholdelsesreglement ændres følgende:

Stuer, værelser entré: punkt 1.

2. afsnit minimum glans 7 erstattes af minimum glans 5.
4. afsnit Skumtapeter slettes og tilføjes i 5. afsnit.

4. afsnit Der må ikke opsættes stof tapeter, skumtapeter eller strukturtapeter,
eller anvendes andre malingstyper end foreskrevne, samt opsættes panelvægbeklædning. 5. afsnit

5. afsnit Det er ligeledes ikke tilladt at opsætte tapeter, rutex eller
andre tilladte vægbeklædninger udenpå et rutextapet (savsmuldstapet) og skumtapeter.

Køkken punkt 3

Minimum glans 20 erstattes af minimum glans 10

Vedligeholdelsesreglementet kan ses på Maglelunds hjemmeside maglelund.com eller hentes på ejendomskontoret i kontortiden.

Forslag 4

Anita Bischoff foreslår at der i vaskeriet i lige nr. nedlægges 4 vaskemaskiner, samt 2 tørretumblere.
Grunden er den, at vaskeriet kun bruges ca. 50 % af vasketiderne, så de kunne gøre glæde i den gamle afd. Og vi ville spare penge, som kunne bruges til nået vi har brug for. (faldstammer). Rummet de bliver tages fra, kunne eventuelt bruges til tørreplads.

Afdelingsbestyrelsen foreslår at afdelingsmødet diskuterer om det er rimeligt at de beboere i de ulige nr. har større vaskekapacitet end dem der bor i lige nr.

I dag er gennemsnittet i hele afdelingen 11,75 beboer pr. lejemål
I lige nr. 11,88 beboere pr. lejemål
I ulige nr. 11,57 beboere pr. lejemål
Bliver forslaget vedtaget er gennemsnittet i hele afdelingen 13,42 beboer pr. lejemål
I lige nr. 15,29 beboere pr. lejemål
I ulige nr. 11,57 beboere pr. lejemål

Forslag 5

Afdelingsbestyrelsen foreslår at de resterende vaskemaskiner i vaskerierne i ulige nr. udskiftes med nye maskiner og sæbedosering i 2011.

Finansiering

Afdelingsbestyrelsen foreslår at der bliver flyttet penge på budget 2012 og 2013 konto 116586 vaskemaskiner kr. 600.000,- i alt, til budget 2011. Samt nedsætter samme konto i årene 2014, 2015, 2016 med kr. 810.000 i alt, til kr. 90.000,- i alt.

Samtidig foreslås det at der bliver flyttet penge på budgettet 2011 konto 116503 fjernvarme i terræn kr. 600.000,- til budget 2012.

Forslag 6

Anne-Lise Boutrup foreslår om der er mulighed for at få en mur langs Brøndbyvester Boulevard.

Afdelingsbestyrelsen mener ikke det er en god ide, for det første er der ikke plads nok, for det andet går vi ikke ind for at lukke Maglelund inde.

Forslag 7

Bjarne Sørensen foreslår at alle udgifter til strøm, vand, TV/Internet, Køkken-/lokaleændringer, samt al vedligeholdelse, i de etablerede beboer-/hobbyklubber i Maglelund pålægges Lejerforeningen/klubberne.

Jeg har skønsmæssigt sat udgifterne i klubberne til årligt tilsammen at være:
Strøm 30.000,- kr.
Vand 20.000,- kr.
TV stor pakke + Internet 19.000,- kr. 3 klubber + bestyrelseslokalet
Afsat på afd. Budget 15.000 kr.
I alt 84.000,- kr.
Jeg har i forslaget udeladt varmebetaling, der på 2. sal i nummer 20 (74m2) er på ca. 7.000,- kr. om året.

Afdelingsbestyrelsen mener det er en kvalitet for en boligafdeling at have klubber i boligområdet. Alle beboere har mulighed for at blive medlem. Der kan være venteliste, i 2 af klubberne kan man kun blive medlem hvis man bor i Maglelund, den tredje klub tager beboere fra Maglelund ind inden der er nogen udefra der bliver medlem. Derfor mener vi at det er vores pligt at støtte klubberne.
Vi har ingen mulighed for se om de skønsmæssige beløb er rigtige, kun at det er1 klub der får betalt Internet.

Forslag 8

Bjarne Sørensen foreslår at den nuværende køkkenordning i Maglelund tages op til revidering (information/indretning/pris/kvalitet) i et uvildigt køkkenudvalg (max 5 personer) nedsat af Generalforsamlingen.

Afdelingsbestyrelsen foreslår et udvalg der består af,2 beboer fra afdelingsmødet,2 medlemmer af afdelingsbestyrelsen,1 medarbejder fra ejendomskontoret. Udvalgets arbejde præsenteres for beboerne på et afdelingsmøde.

Forslag 9

Liddy Andersen foreslår at der i husordenen bliver skrevet banketider ind;
Hverdage fra kl. 8.00 til kl. 20.00
Lørdag fra kl. 8.00 til kl. 15.00
Søndag ingen banken

Afdelingsbestyrelsen foreslår at tiderne bliver :
Hverdage fra kl. 8.00 til kl. 20.00
Lørdag og søndag fra kl. 10.00 til kl. 15.00