Maglelund

Referat af afdelingsmøde

Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.30

                     

29. marts 2012

 

Deltagere: 41 husstande, 82 stemmer.

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

Niels Erik VanZeijstblev valgt og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.

                            

 

  1. Valg af stemmeudvalg

Rie, Hanne og Jamilla blev valgt.

 

 

  1. Bestyrelsens beretning

Vi har gjort stort brug af vores forsikringer i år. Der har været to brande på miljøpladsen i nytåret 2010 - 2011. Ved skybruddet den 2. juli 2011 fik næsten alle kælderrum vandskade. Der er nu gjort rent over alt, men hvis man konstaterer skimmelsvamp, skal man huske at kontakte ejendomskontoret. Der har også været vand i alle klubber og selskabslokaler, hvor forsikringen har dækket det meste.

Der har været to indbrud i selskabslokalet, og flere i klubberne, ved det ene indbrud har man fundet ud af hvem der gjorde det. Der blev bla. stjålet anlæg, barstole og vinkøleskabe. Det er rigtig ærgerligt, da det koster en selvrisiko på 10.000 kr. hver gang.

Der er kommet en ny plads ved nr. 42 - 44, fordi beplantningen ikke ville vokse. Der plantes nu græs, så der bliver lyst og venligt.

Der er kommet nyt gadelys i bebyggelsen. Kommunen har betalt det meste, men på enkelte stikveje har afdelingen selv betalt.

Ved nr. 13 og 21 er der kommet ny asfalt.

I december blev der plantet et nyt træ, men fordi der ikke var gravet dybt nok i første omgang, har det været nødvendigt at omplante det.

Vaskerierne i ulige nummer er blevet ordnet og malet og der er kommet nye maskiner. Vi skal fremover bruge vores brikker, når der skal vaskes.

Brikkerne dur også til hjertestarteren som er opsat i nr. 20. Det anbefales at man lige afprøver om brikken virker, og virker den ikke, kan den opdateres ved ejendomskontoret. Det er også meningen at brikkerne skal bruges ved leje af selskabslokalerne, så vil de blive kodet til at virke i den periode man lejer lokalet.

På afdelingens hjemmeside www.maglelund.com, er der masser af nyttig information om afdelingen, bla. om brug af hjertestarter, information omkring skimmelsvamp og så vil alle referater også blive lagt på hjemmesiden. Referater vil dog stadig kunne hentes på ejendomskontoret.

Der har været renovering af en del stier i bebyggelsen. Dette er et løbende projekt, som er med på langtidsplanen.

Der er plantet syriske roser fra nr. 1 til banen, som blomstrer hele sommeren.

Der kommer en ny omgang med altanopsætning og der er i denne omgang bestilt 6 nye altaner.

Dorthe Larsen sluttedeberetningen af med at takke ejendomsfunktionærerne, bestyrelsen, administrationen samt beboerne for et godt samarbejde.

 

 

Der var enkelte spørgsmål fra salen:

Har men behov for selv at tegne en glas- og kumme forsikring?

Nej, man er dækket af afdelingens forsikring.

 

Har der været hærværk ved hjertestarteren?

Nej det har der ikke, desuden vil brikken afsløre, hvem der har brugt den. Ved reelt brug, sørger ambulancefolkene for at den kommer tilbage igen. Man overvejer ikke, at sætte en alarm på.

 

Kan man få en altan, der hvor der ingen fransk altan er?

Det er blevet vedtaget, at man kun kan få en altan, der hvor der er franske altaner.

 

Vinduerne er utætte, især i kraftigt blæsevejr.

Der er ikke andet at gøre, end at gå på ejendomskontoret, som arbejder på en løsning.

 

Kunne det være en idé med videoovervågning ved selskabslokalerne?

Det er ikke noget der overvejes, da det ikke vil være sjovt for dem, der holder fest.

 

Der mangler lys ved hundegården.

Det er en hundelegeplads, og hunde skal ikke lege efter kl. 21.45, hvor lyset slukkes. Der findes andre hundetoiletter, hvor der er lys. Hvis lamperne ikke virker der, bedes der gives besked til ejendomskontoret.

 

Hvad gør man hvis der komme nye skybrud?

BO-VEST arbejder på at lave en manual for hvad man skal gøre fremover.

I forhold til andre afdelinger er vi sluppet heldigt fra oprydningen fordi vi begyndte så tidligt her i Maglelund.

BIB, Boligselskaberne i Brøndby, har henvendt sig til kommunen omkring problemet med kloakkerne, da oversvømmelserne opstår idet regn- og spildevandskloakkerne løber sammen. Der arbejdes på at finde en løsning.

Hvis der kommer oversvømmelser igen er det vigtigt, at tømme sit kælderrum lige så snart, man bliver bedt om det. Så går det meget hurtigere med at få det hele ordnet. Også kælderrum, der ikke umiddelbart har fået vandskade skal tømmes, da man ikke altid kan se om der har været vandskade, før man har undersøgt det nærmere.

 

 

Beretningen blev godkendt.

 

 

4.           Godkendelse af regnskab for 2011

              Dorthe Larsen gennemgik regnskabet og nævnte nogle af de poster, hvor der var uoverensstemmelse i forhold til budgettet. Bla. er vandafgiften blevet mindre, hvilket evt. kan skyldes de nye vaskemaskiner.

              Der er henlagt mere til tab på fraflyttere, end budgetteret.

              Lovgivningsmæssigt skal afdelingerne fremover have alle renteindtægter, derfor får vi flere renter end budgetteret.

 

              Der var et spørgsmål til hvem der er boligorganisationens ledelse.

              Det er Tranemosegårds organisationsbestyrelse, som består af Dorthe Larsen, Allan Nielsen fra Gurrelund/Bjerrelund, Hugo Thuge fra Silergården, Stig Rasmussen fra Tranevænget og Lars Jensen fra Moserne.

 

              Regnskabet blev godkendt

 


 

 

5.           Indkomne forslag

 

              Forslag 1:

              Forslag om flytning af hele afdelingsmødet til om efteråret.

              a) Et selvstændigt møde i efteråret med budget

              b) At afdelingsmødet får regnskabet til underretning i stedet for til godkendelse og vi derved har et møde i efteråret med både regnskab/budget/forslag og valg. Valgperioden vil med dette blive forlænget med ca. et halvt år i 2013

 

              Forslag B blev godkendt

 

             

              Forslag 2 og 3:

              Installation af målere på radiatorer og varmt vand.

              Der var en bred diskussion i salen som endte med at begge forslag blev trukket, mod at emnet tages op igen på et afdelingsmøde, når der ligger en beslutning fra Brøndby Fjernevarme omkring omlægning af deres takstpolitik.

              Derefter skal der laves beregninger om tilbagebetalingstid for udgifter til termostater, målere, vedligeholdelse af målere samt måleraflæsning.

 

              Forslagene blev trukket

 

 

              Forslag 4

              Udsendelse af skriftlig beretning 8 dage før afdelingsmødet.

              Der har tidligere været lavet en skriftlig beretning, som blev afskaffet eftersom der kun mødte få personer op til afdelingsmøderne. Nu er der begyndt at komme flere, og med en skriftlig beretning kunne man forberede sine spørgsmål hjemmefra.

 

              Dorthe Larsen forklarede at Maglelund er en lille afdeling, hvor alle har mulighed for at følge med i hvad der sker i hverdagen. Hun har det også meget bedre med at fremlægge beretningen mundtligt, fremfor skriftligt.

 

              Forslaget blev ikke vedtaget

 

 

              Forslag 5

              Vasketiden i de små vaskerier ændres fra 1½ time til 2 timer.

              Det kunne være rart at kunne nå at vaske, tørre og lægge sit tøj sammen i fred og ro uden at andre havde adgang til vaskeriet samtidigt.

 

              1½ time burde være nok, ellers bliver der for få vasketider.

              Hvis man vil have fred og ro kan man bare tage 2 vasketider i træk.

 

              Forslaget blev ikke vedtaget

 

 

              Forslag 6

              Ved udskiftning af kældertrapperne, skal de nye trapper have samme hældning som de gamle trapper.

             

              Forslaget blev forkastet, da det iflg. byggeregulativet ikke kan lade sig gøre at bygge trapperne anderledes.

 

 

             


 

              Forslag 7

              Køkkenudvalget foreslår at den individuelle og den kollektive råderet fortsætter og at der ikke automatisk udskiftes køkken ved fra- og tilflytninger. Det skal være frivilligt hvilket køkkenfirma der bruges og køkkenvask og bestikskuffeelement skal indsættes.

              Afdelingen betaler for:

              Ulige nr.: Flytning af radiator til under vindue.

              Lige nr.: Flytning af rør fra toilet til køkkenvask mod væg.

              Alle boliger: El-grupper opsættes ifølge lovgivning.

             

              Indflytter bestemmer fremover selv, om man ønsker nyt køkken.

             

              Hvem betaler, hvis man fraflytter og lige har fået nyt køkken?

              Det gør den nye lejer.

 

              Køkkener kan udskiftes, når det gamle er udbetalt.

 

              Man skal stadig søge administrationen om at få et nyt køkken. Det skal sættes lovgivningsmæssigt korrekt op og godkendes af ejendomskontoret.

 

              Der var ændringsforslag til forslaget:

              Den individuelle og den kollektive råderet skal have samme beløbsloft, som er på kr. 117.340., i 2012. Beløbet reguleres hvert år.

 

              Forslaget blev godkendt

 

 

              Forslag 8

              Køkkenordningen med opsætning af nye køkkener ved fraflytning stopper.

             

              Forslaget blev trukket

 

 

              Forslag 9

              Komfurer med faste plader bliver løbende udskiftet fra efteråret 2012. De ældste komfurer udskiftes først.

 

              Ønsker man ikke et nyt, må man naturligvis gerne beholde det gamle komfur.

 

              Hvorfor udskifte når noget virker?

              Fordi indtrykket er, at beboerne gerne vil have nye komfurer.

 

              Forslaget blev godkendt

 

 

              Forslag 10

              Der bliver sat lysmaster op fra nr. 23 - 27 og videre til kældertrappen nr. 19 og fra nr. 53 - 57.

 

              Der mangler også lys ved nr. 68.

              Her kan man gå andre veje. Ved de steder, der ellers er valgt, kan man ikke gå andre veje.

 

              Hvem betaler for strømmen?

              Der hvor det er kommunens lamper, er det kommunen, der betaler. Vi betaler selv på vores stikveje. Nogle lamper lyser ikke så kraftigt, det vil blive undersøgt, om de kan stilles anderledes, så de lyser bedre.

 

              Forslaget blev godkendt

 

 

              Forslag 11

              Belysningen i Maglelund revideres og opgraderes på visse strækninger.

 

              Forslaget blev trukket

 

 

              Forslag 12

              Bestyrelsen skal i samarbejde med administrationen finde besparelser på 250.000 kr. på budgettet for 2013.

 

              Forslaget blev trukket

 

 

              Forslag 13

              Skakterne genåbnes eller ejendomsfunktionærerne reduceres med en medarbejder.

 

              Forslaget blev ikke vedtaget

 

 

              Forslag 14      

              Bestyrelsen holder åbent på kontoret 1. og 3. mandag i måneden.

 

              Forslaget blev trukket

 

 

6.           Godkendelse af budget for 2013

              Dorthe Larsen gennemgik de ændringer, der var i forhold til 2012 budgettet.

              Ejendomsskatterne stiger, herunder udgifter til vand.

              Tænk over ikke at fråse med vandet!

              Udgifter til administrationen og renholdelse er blevet dyrere hvorimod de ordinære indtægter samt øvrige faste udgifter er blevet mindre.

 

              Huslejen vil stige med 26 kr. pr. m2, hvilket svarer til en stigning på 4,02%.

 

              Budgettet blev godkendt

 

 

7.           Valg                     

              2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

              Jørgen Rækby genopstiller og Else Wienholtz genopstiller ikke.

 

              Jørgen Rækby blev genvalgt.

 

              Ny i bestyrelsen blev Lars Olsen, Maglelund 21, 1.th.

 

              2 suppleanter for 1 år

              Leila Lieb genopstiller og Kim Cubbin genopstiller.

 

              Leila Lieb og Kim Cubbin blev genvalgt.

 

              Medlem til Husdyrsudvalget

              Stine Larsen genopstiller.

 

              Stine Larsen blev genvalgt.

                     

 

 


 

8.           Eventuelt

 

              Hvem bestemmer, når en tv-kanal tages ind eller ud af en tv-pakke?

              Det gør YouSee.

             

             

 

 

 

Niels Erik VanZeijstafsluttede mødet med tak for god ro og orden og Dorthe Larsen takkede for et godt møde.

 

 

 

 

 

 

Niels Erik VanZeijst                                                        Dorthe Larsen

dirigent                                                                           formand