Maglelund
Referat af ordinært afdelingsmøde
onsdag d. 26.maj kl. 19.00-22.30


Deltagere: 62 husstande, 124 stemmer.


Dagsorden:

1.Valg af dirigent
David Lak blev valgt.

Han bød velkommen og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.
Der var spørgsmål til hvorfor det var nødvendigt at sende dagsordenen ud 2 gange. Det er det, da forslagene skal kunne nå at være med på den sidst fremsendte dagsorden.


2.Valg af stemmeudvalg
Helle Nielsen, Bjarne Sørensen, Anne Marie Birch og Nancy Kristensen blev valgt.


3.Bestyrelsens beretning

Lønsumsafgift bliver tilbageholdt, hvilket betyder lavere husleje. Til gengæld skal der ifølge ny lovgivning, fremover betales moms.

Der har været internet problemer. Det har nu fungeret fint i ca. 3 uger, så vi håber, at dette varer ved.

Der er blevet indkøbt nyt musikanlæg til festlokalet.

Hesten har været udsat for hærværk, da den er blevet malet blå. Den er blevet renset, men det er svært at få malingen af.

Der er opsat nye cykelstativer. Det er smarte stativer, hvor der er plads til mange cykler, da de kan bruges til både for- og baghjul. Alle opfordres til at bruge dem.

Legepladsen ved nr. 54 er beplantet med græs.

Der er kommet ny legeplads ved nr. 44. Dette vil være den sidste nye, der skal laves.

Der er sket mange nye tiltag på miljøstationen. Bl.a. nye sorteringsanlæg for maleraffald, batterier og keramik. Der er i alt 17 forskellige sorteringskategorier.

Træet ved legepladsen ved nr. 28 skal fældes. Der vil blive plantet et nyt stort træ.

Der er blevet lavet ny hjemmeside, www.maglelund.com, hvorpå der ligger en masse nyttig information om afdelingen. Herunder om afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret, containergården, klubbernes aktiviteter og selskabslokalet, hvor der også er en kalender, så man kan se om lokalet er udlejet.
Der kommer også til at ligge dagsordener og referater fra afdelings- og bestyrelsesmøder, og så er der en masse gode billeder fra afdelingen.

Herefter var der spørgsmål og debat:
Kældertrappen ved nr. 11-13 er i dårlig stand. Der er flere andre steder, hvor der trænger til at blive renoveret, bl.a. også indgangspartier.
Opdager man ting, der trænger til at blive lavet, så kontakt ejendomskontoret, så de er opmærksomme på det. Kældertrappen er på budgettet og bliver snarest lavet. Bestyrelsen vil se på renovering af indgangspartier.

Postkasserne er utætte, så ens post altid er våd.
Der vil blive opsat nye postkasser.

Referater fra bestyrelsesmøder kommer meget sent ud.
Referater skal være ude inden 4 uger. Det bliver lettere, når de fremover bliver lagt på hjemmesiden.

Vedr. meddelelser til beboerne, hvad gør man, hvis man ikke har internet og derved ikke kan gå på hjemmesiden?
Der kommer opslag på opslagstavlen, når materiale ligger klar til afhentning på ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen vil overveje om man skal kunne tilmelde sig en tjeneste, så man har mulighed for at få bragt materialet til døren, hvis man ikke selv har mulighed for at gå på ejendomskontoret.
Det bør kun være materiale vedr. afdelingsmøder, der skal husstandsomdeles.


Der bør være bedre information for nytilflyttere. Bl.a. vedr. aftalen om køkkenudskiftningen.
Det er blevet besluttet, at der ved fraflytning udskiftes køkkener over den kollektive råderet. Derved kan man ikke selv vælge køkken eller bestemme hvordan det skal se ud.
Ønsker man dette, kan man benytte sig af den individuelle råderet.
Afdelingsbestyrelsen vil fremover sørge for, at nye lejere får bedre information om disse muligheder.

Findes ”Velkommen til Maglelund” stadig?
Nej, det gør den ikke, men vil være en god idé til hjemmesiden.

Kan der oprettes en dialogboks på hjemmesiden?
Dette er fravalgt, da det er for stor en opgave til at starte med, da den jo skal passes hver dag. Måske kan det gøres på et senere tidspunkt.


Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.


4.Godkendelse af regnskab for 2009
Der er overskud på 227.000 kr. i afdelingen. Disse bliver henlagt til vedligeholdelsesopgaver.


Regnskabet blev herefter godkendt.


5.Indkomne forslag

Forslag 1
Skal husdyrreglerne ved urafstemning ændres, så det fremover kun er tilladt med 1 husdyr pr. lejemål?
Der var en debat om emnet:
Det er op til folk selv at bestemme, hvor mange dyr de har.
Forslaget bør kun gælde nye lejere, så man ikke skal afskaffe de husdyr man har nu.
Forslaget bør først tages op i husdyrudvalget, inden det sendes til urafstemning.

Forslaget blev vedtaget med 89 stemmer. Så det der kommer til urafstemning er, om vi kun skal have ét husdyr pr. lejemål.


Forslag 2:
Skal husdyrreglerne ved urafstemning ændres, således at kamp- og muskelhunde forbydes i Maglelund?
Der var en debat om emnet:
Det skal først afgøres hvilke hunde, der er kamphunde. Vi bør derfor afvente regeringens udspil, inden vi gør noget.

Justitsministeriet har lavet en liste over hunde, den kan vi gå ud fra i afdelingen.

Det er de små hunde, der er problemet, ikke kamphundene.

Hvis man ikke passer sin hund ordentligt, uanset hvilken hund man har, bør lejeren kunne smides ud.

Alle bør få registreret deres hund. Der er kendskab til flere lejere i afdelingen, der ikke har fået dette gjort. Dette vil også lette husdyrudvalgets arbejde.

Når husdyrudvalget sender klager til beboerklagenævnet vedr. en lejers husdyr, kan der gå op til 5 år, før der ligger en afgørelse.


Forslaget blev vedtaget.


Forslag 3
Forslag om at afsætte 15.000 kr. til bygningsvedligeholdelse af klubberne.
Der var en debat om emnet:
Urimeligt for dem, der ikke benytter sig af klubberne, de bør selv betale.
Lejerforeningen har en god økonomi, de kan betale.

Det er i orden at bruge disse penge. Det er jo en fælles ting, ligesom vaskerier o.lign.

Det er afdelingen, der er ansvarlig for bygningerne, ikke lejerforeningen – de sørger for aktiviteterne.
Afdelingen har altid betalt til klubberne over konto 115. Det er for at strukturere det bedre, at man ønsker at få afsat et fast beløb til vedligeholdelsen.

Klubberne har ikke mange penge tilbage, efter energirigtige tiltag og indkøb af nye hårde hvidevarer mm.

Der var derefter skriftlig afstemning:
72 stemte for
46 stemte imod
4 stemte blank
2 ugyldige stemmer


Forslaget blev vedtaget.


Forslag 4
Vedligeholdelsesordning A og B ordning

Det er ved lov besluttet, at afdelingen på et afdelingsmøde skal beslutte, om der fremover skal være A eller B ordning i afdelingen. Ordningen kan vælges om hvert år, hvis det ønskes.

Der var en diskussion om fordele og ulemper ved de 2 ordninger.
Ved A-ordningen skal man selv betale for den indvendige vedligeholdelse, hvis der skal males, tapetseres og afhøvles gulve.
Ved B-ordningen sparer man lidt op hver måned over sin husleje, som man så kan få udbetalt, hvis man f.eks. vil have malet lejligheden.

Der var derefter skriftlig afstemning:
117 stemte for B-ordningen
5 stemte for A-ordningen

Der vil derfor fremover være B-ordning i afdelingen.6.Godkendelse af budget for 2011, herunder antennebudgettet

Dorthe Larsen gennemgik budgettet og forklarede ændringerne i forhold til indeværende/nyt budget.
Det ender med, at lejen stiger med 20 kr./m2.

Kan vi begynde at spare op til de udgifter vi ved som kommer, herunder rør og tage?
Det gør vi allerede, men hvis vi ønsker at spare mere op, stiger huslejen.


Budgettet blev godkendt.


7.Valg

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
(Else Wienholtz genopstiller
Bjarne Sørensen genopstiller ikke)

Følgende stillede op til bestyrelsen:
Jørgen Rækby fra nr. 4, Erik Andersen fra nr. 13, Helle Nielsen fra nr. 16, Harald Netsov fra nr. 45 og Else Wienholtz fra nr. 22.

Efter skriftlig afstemning så resultatet således ud:

Jørgen Rækby – 70 stemmer
Erik Andersen – 33 stemmer
Helle Nielsen – 33 stemmer
Harald Netsov – 4 stemmer
Else Wienholtz – 66 stemmer
Else og Jørgen blev valgt ind i bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Helle Nielsen genopstiller ikke
Poul Andersen genopstiller ikke

Kim Cobbin fra nr. 46 og Laila Leib fra nr. 55,Stillede op og blev valgt som suppleanter.

Valg af et medlem til husdyrudvalget
Stine Larsen fra nr. 66 stillede op og blev valgt.


8.Eventuelt

Hundelorte er et stort problem. SAML VENLIGST OP EFTER DIN HUND.  

Hvorfor er der tændt lys og TV i lokalet i nr. 27, når der ingen aktiviteter foregår?
Det er Dorthe Larsen, der sidder der om aftenen og arbejder.

Stor ros til ejendomskontoret for den gode vedligeholdelse af afdelingen.

Det bør tages op om der fortsat skal serveres øl til møderne.
Emnet tages op i den nye afdelingsbestyrelse.

Hvorfor flages der aldrig, når vi har en flagstang?
Vi mangler en flaggeneral. Hvis man er interesseret, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Er der planer om at starte fællesspisningen op igen?
Ikke lige i øjeblikket, men hvis interessen er der, så kontakt bestyrelsen.
David Lak dirigent

Vibeke Rømming referant