Maglelund

 

Referat af afdelingsmøde

 

Tirsdag den 16. september 2014 kl. 19.00

                     

18. september 2013

 

Deltagere: 56 husstande, 112 stemmer.

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

Niels-Erik van Zeijst blev valgt

 

Niels-Erik van Zeijst konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og gennemgik            dagsordenen.

                            

 

  1. Valg af referent

Vibeke Rømming fra BO-VEST blev valgt.

 

 

  1. Valg af stemmeudvalg

Lise, Lone og Anne blev valgt.

 

 

4.           Bestyrelsens beretning

              Dorthe Larsen fremlagde bestyrelsens beretning:

De syriske roser blomstrer nu i fuldt flor. Det ser rigtig pænt ud.

Stien ved nr. 23 - 27 er blevet renoveret med SF sten.

Beplantningen ved tunnelen til Daruplund er blevet renoveret.

Der er malet garageporte.

 

Af fremtidige arbejder kan følgende nævnes:

Der kommer ny beplantning foran nr. 10.

Der kommer nye gelændere ved tunnelen til Daruplund.

Stien fra nr. 53 - 57 vil blive renoveret med SF sten.

Da beplantningen ved nr. 22 - 32 er gået ud, vil der her blive plantet nyt.

Der vil blive sat en dør i til klunserummet, hvor man skal bruge sin nøglebrik.

Buskbommen ved gavlen v/ nr. 27 skal beskæres. Det afskårne vil blive lagt frem, så man kan hente til dekorationer.

Det midterste blommetræ ved nr. 27 fælles, men nyt frugttræ plantes lidt længere inde på græsplænen.

Afdelingens vippedyr "fugleflokken" fjernes. Den er 25 år gammel og ikke længere stabil.

Med hensyn til LAN, forsinkelse af regnvand, er man i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for en faskine eller nedsivning i græsplænen.

Der undersøges muligheden for at oprette en bil vaskeplads, hvor der også skal være olieudskiller.

Der er gang i rottebekæmpelsen, hvor man vil putte noget ned i kloakkerne for at fjerne rotterne.

 

Der installeres nyt varmestyringssystem med tilskud fra Dong.

Der vil være store besparelser:

År 1:                      122.090 kr.

År 2:                      85.452 kr.

År 3:                      85.452 kr.

 

Der vil i løbet af efteråret blive indkaldt til et nyt afdelingsmøde omkring varme- og vandmålere, hvor der vil blive orienteret om vandinstallationsprojektet.

Afdelingen kan ikke længere opnå dispensation til varmemålere.

Rådgiverne er stadig i gang med at kigge på ejendommen og er nu nået til kælderen. Det undersøges, om de nye rør kan installeres i skaktene.

 

Der har på tidligere afdelingsmøder været en del snak om, at Maglelund i forhold til andre afdelinger i Brøndby Strand, er en dyr afdeling at bo i.

Dorthe Larsen havde lavet en sammenligning af huslejer i 2014 der viser, at kun Gurrelund/Bjerrelund, er billigere end Maglelund.

I forhold til m2 prisen på huslejen i 2015, ligger Maglelund på en 3. plads i den billige ende.

       

Spørgsmål fra salen:

Bliver garageportene også malet indvendigt?

Det er der ikke sat penge af til. De er kun malet udvendigt for at bevare træværket.

 

Hvem beslutter hvilke renoveringer, der skal foretages i afdelingen?

Der bliver på beboermøderne afsat penge i langtidsplanerne til renoveringsprojekter.

Afdelingsbestyrelsen beslutter i samarbejde med ejendomskontoret hvor der er behov for vedligeholdelse i afdelingen. Disse udgifter kan ses på konto 115, Almindelig vedligeholdelse.

De forslag, der besluttes på beboermøderne, bliver lavet.

Ønsker fra beboerne tages naturligvis også med og man er velkommen til at komme med forslag.

 

Ved nr. 40 - 48 er der en meget lang hæk. Kan der også plantes nogle blomster?

Bestyrelsen kigger på det.

 

Når nu gelænderne skiftes ved tunnelen til Daruplund, hvad så med trinene?

Det er kommunens ansvar og de er for nyligt blevet lavet.

 

Kan beretningen uddeles på papir?

Den vil kunne afhentes på kontoret og det undersøges, om den kan lægges på hjemmesiden.

 

Der var stor ros til bestyrelsen for deres store indsats.

 

 

Beretningen blev godkendt

 

 

5.           Fremlæggelse af regnskab for 2013

              Dorthe Larsen fremlagde regnskabet. Der er et overskud på kr. 651.191.- svarende til 25.35 kr. pr. m2. Disse penge, vil gå ind på overskudskontoen.

 

              Der er faste udgifter til bla. ejendomsskatter, varmeregnskab, administrationsbidrag samt bidraget til Landsbyggefonden.

              Der er en mindre udgift på kontoen for tab af fraflyttere.

              De konti hvor der er mulighed for besparelser, er på renovering, vand og varmeudgifter.

              Af andre indtægter er det bidrag vi modtager for antennerne, der er placeret på skorstenene.

 

             

 

 

              Spørgsmål fra salen:

              Hvor meget betales i bidrag til Landsbyggefonden?

              Afdelingen betaler 1.548.364 kr. De 60% går tilbage til boligselskabet, som kan fordele pengene til afdelingerne på nær T13, som ikke bidrager til fonden.

              Bla. bliver udgifterne til vand- og varmerørsudskiftningen taget fra denne pulje.

              Alle afdelinger har mulighed for at få penge fra denne pulje på lige vilkår.

 

             

6.           Indkomne forslag

 

              Forslag A:

              Udskiftning af telefoncentraler

              Bestyrelsen foreslår, at egne telefoncentraler nedlægges og at afdelingen betaler 40.400 kr. for bokse til de 101 beboere, der bruger fastnettelefoner.

              Vores centraler er ved at være for gamle og hvis vi beholder det nuværende system koster det 274.600 kr. at opdatere.

              Vi skal overgå fra Cirque til Dansk Kabelnet og det er dem, der leverer boksene.

              Fastnetnumrene overgår til IP-telefoni.

 

              Spørgsmål fra salen:

              Er det noget der kan overvejes, eller skal det besluttes nu?

              Hvis centralen går ned, virker telefonerne ikke længere. Derfor skal der træffes beslutning om, hvad der skal gøres.

 

              Hvem installerer?

              Hvis man ikke selv kan, vil der komme en tekniker.

 

              Hvem gavner besparelsen?

              Os alle sammen.

 

              Kan der placeres datastik i stuen?

              Datastikket installeres i et værelse og det koster mange penge at få installeret ekstra datastik. Det vil derfor være en fordel med trådløse computere og telefoner.

              I den løsning bestyrelsen har fået tilbud på, kan der tilsluttes 2 telefoner.

 

              Hvad med prisen for opkald?

              Det er nøjagtig samme pris som nu.

 

                     

              Der var skriftlig afstemning:

 

              For                        85

              Imod                     14

              Blanke                  1

              Ugyldige               7

 

              Forslaget blev vedtaget.

 

             

              Forslag B. 1:

              Valg af referent

              Dirigent Niels-Erik van Zeijst mente ikke, at der her var tale om et egentlig forslag, men mere en bemærkning.

              Referenten bliver altid valgt på afdelingsmødet.

 

             

             

 

 

              Forslag B. 2:

              Pause på vandrørsprojektet

              Forslagsstiller mente ikke, at beboerne var korrekt informeret, samt at bestyrelsen på sidste afdelingsmøde kun fik bemyndigelse til at indhente tilbud på opgaven. Nu er det hele pludselig sat i gang. Det fremgik også, at faldstammerne skulle skiftes i både bad og køkken, men det viser sig så, at det skal de ikke.

 

              Dorthe Larsen forklarede, at hele projektbeskrivelsen var sendt ud til alle beboere inden afdelingsmødet, hvor alle detaljer var beskrevet. Alle har derfor haft mulighed for at læse om projektet.

              Projektet blev vedtaget på afdelingsmødet og hvis vi stopper nu, koster det omkring 1 - 2 mio. kr.

 

              Forslaget blev ikke vedtaget.

 

 

              Forslag B. 3:

              Overvejer bestyrelsen at træde af, når de ikke fortæller sandheden?

              Nej.

 

 

              Forslag B. 4:

              Hvad gør bestyrelsen aktivt for at søge penge og puljer til det arbejde, de mener skal udføres uden beboernes involvering - hvilke af Maglelunds pengekasser benyttes?

              Man kan søge gennem trækningsretten fra Landsbyggefonden. Lovgivningen siger, hvad der kan henlægges til.

              Maglelund har ingen pengekasser.

 

 

              Forslag B. 5:

              Information til beboerne: Skal bestyrelsen oprette Facebook, uddeling af informationer i opgange og til beboere.

              Der var en diskussion om emnet:

              Ikke alle er på Facebook, det er derfor vigtigt med ophæng i opgangene.

              På et tidligere afdelingsmøde er det besluttet, at materiale gerne må lægges på hjemmesiden. Afdelingens hjemmeside er netop blevet opdateret med kalender, hvor man kan finde information omkring datoer for afdelingsmøder, udlejning af selskabslokalet samt anden information.

              Det er svært at huske, at gå ind på hjemmesiden.

              Vi har også pligt til selv at holde os orienterede.

             

 

              Der blev stemt om, om afdelingen skulle have oprettet en Facebook-side.

 

              Forslaget blev ikke vedtaget.

              Der kommer stadig informationer op i opgangene samt husstandsomdelinger som hidtil.

 

             

              Forslag B. 6:

              Opfordring om udmeldelse af BO-VEST

              Hvad betyder BO-VEST for os og hvad får vi for vores penge?

              BO-VEST laver alt det administrative arbejde så som udlejning, lovgivning, byggesager og økonomi. Vi kan ikke undvære en administration og hvis vi melder os ud af BO-VEST, skal vi finde en anden administration.

 

              Forslagsstiller havde hørt, at BO-VEST er en udgift for afdelingen.

              Vi betaler en tillægsydelse til BO-VEST, da vi skal betale for det, vi beder administrationen om at gøre.

              Hvad får bestyrelsen ud af at være med i BO-VEST?

              Dorthe Larsen fortalte, at hun modtager 40.000 kr. om året for at sidde med i Tranemosegårds organisationsbestyrelse samt 20.000 kr. om året for at sidde med i BO-VESTs organisationsbestyrelse. Heraf skal der så betales skat.

              I Tranemosegård regi er der ca. 12-13 møder om året og for BO-VESTs vedkommende er der ca. 10 møder. Hertil kommer så forberedelse til møderne.

 

              Beboerne blev ikke spurgt om de ville med i BO-VEST

              Det er repræsentantskabet, der har truffet denne beslutning.

              Maglelunds beboere blev orienteret på et afdelingsmøde og ingen havde nogen indvendinger på det tidspunkt.

 

              Der skulle stemmes om, om bestyrelsen skulle opfordres til at bringe ønsket videre til Tranemosegårds organisationsbestyrelse om udmelding af BO-VEST.

 

              Der var skriftlig afstemning:

 

              For                        12

              Imod                     97

              Blank                    1

 

              Forslaget blev ikke vedtaget

             

 

              Forslag B. 7:

              Anskaffelse af kompostskraldespand til afdelingen

              Der er i øjeblikket et forsøg i gang i Brøndby Kommune. Når forsøget er slut, vil der komme en udmelding fra kommunen.

              Afdelingen følger kommunens retningslinjer.

              Man må ikke smide madaffald hen på den plads, der er beregnet til jordaffald.

 

             

              Forslag B. 8:

              Skraldeplads og håndtering af skrald

              Der står en skraldepresse, der er til gene for nogle beboere, bruges den stadig?

              Ja, den bruges stadig så skraldet kan presses og derved fylder mindre. Vi betaler pr. kilo affald, men vi betaler også for antal afhentninger.

 

             

              Forslag B. 9:

              Bliver der udført arbejde af håndværkere, som har familiære relationer til gårdmændene?

              Nej, der er ingen familiemedlemmer ansat i afdelingen.

 

 

7.           Godkendelse af budget for 2015

              Dorthe Larsen gennemgik kort budgettet.

 

              Huslejen vil stige med 15 kr. pr. m2, hvilket svarer til en lejestigning på 2,21%.

 

              Der er stigninger på renovationsudgiften. Bidraget til dispositionsfonden er steget og administrationsbidraget er blevet dyrere pga. ny lovgivning.

              Udgiften på Konto 114 Renholdelse er steget, da gårdmanden Robert skal bruges til flere håndværksmæssige opgaver og der derfor ansættes en vikar.

              Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse stiger.

              Forsikringsudgiften er blevet billigere.

 

              Regnskab, budget og langtidsplaner kan altid hentes på ejendomskontoret og bestyrelsen hjælper gerne med opklarende spørgsmål.

 

              Spørgsmål fra salen:

              Bliver de nye varmemålere sat oven på de gamle radiatorer?

              De radiatorer, der ikke er i orden, bliver skiftet. Dem der ikke fejler noget, bliver ikke skiftet.

 

              Hvorfor er udgiften til vand faldet?

              Det er et spørgsmål om forbrug. Der er ikke brugt så meget.

 

              Hvad med vaskerierne og vandforbrug?

              Hvis det skal være betalingsvaskerier, er det afdelingsmødet, der bestemmer det. Der vil blive sat målere op i vaskerierne og de kommer under afdelingens budget.

              Det samme gælder for klubberne.

 

              Konto 119 Diverse udgifter, hvad bruges disse penge til?

              Kontingent til BL, afdelingsmøder, afdelingsbestyrelsens udgifter o.l.

 

              Budgettet blev godkendt

 

 

8.           Valg                     

              2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

              Jørgen Rækby, genopstiller.

              Lars Olsen, genopstiller ikke.

 

              Jørgen Rækby blev genvalgt.

              Merethe Hansen, Maglelund 54 blev valgt.

 

              2 suppleanter for 1 år

              Leila Lieb og John Pejtersen genopstiller.

 

              Leila Lieb og John Pejtersen blev valgt.

 

              Medlem til Husdyrsudvalget

              Stine Larsen, genopstiller ikke.

 

             

              Martin, Maglelund 56 og Henrik, Maglelund 1 blev valgt.

                     

 

 

9.           Eventuelt

 

              Kan der sættes hegn over fodboldbanen?

              Det forslag har været oppe før. Den gang var det meget dyrt, men bestyrelsen undersøger det gerne igen.       

 

              Kan der blive kigget på de fliser, som ligger ujævnt?

              Der er ikke penge til at alle fliser kan udskiftes.

 

              Det er en farce med disse afdelingsmøder en gang om året. Pinligt demokrati.

 

              Hvis man er utilfreds, må man selv stille op i bestyrelsen.

 

              Kan der komme et skilt op ved hundegården, hvor der står, at det kun er for Maglelunds beboere?

              Det vil ikke hjælpe.

 

             

              Kan der komme lås på genbrugspladsen, så andre ikke kan benytte den?

              Så lægges affaldet bare udenfor og det giver ekstra arbejde til vores gårdmænd.

              Det er blevet observeret, at andre udefra klunser vores affald.

              Vi ser, hvordan det går med klunserummet og finder derefter ud af, om det kan gøres andersledes.

 

              En del borde og bænke er ødelagt. Kan der gøres noget?

              Sig det til ejendomskontoret, så vil de kigge på det.

 

              Husk at alt materiale til afdelingsmøder kan afhentes på ejendomskontoret.

             

             

 

 

 

Niels-Erik van Zeijst afsluttede mødet med tak for god ro og orden og Dorthe Larsen takkede for et godt møde.

 

 

 

 

 

 

                      Niels-Erik van Zeijst                                                       Dorthe Larsen

                      dirigent                                                                           formand