Referat af ekstraordinært afdelingsmøde for Maglelund i Rheumhus Mandag d. 10. september 2012.

 

 

 

Dagsorden:

 

  1. Præcisering af råderet.
  2. Forslag om etablering af p-pladser.
  3. Evt. medlemskab af de 9.

 

Dorthe bød velkommen, og foreslog Per Mogensen som dirigent.

Per blev valgt.

Der blev også valgt 3 stemmetællere, som blev Bjarne, Rene, og Rie.

 

 

  1. Præcisering af råderetten.

Efter debat i salen, lykkedes det Dorthe at få præciserer hvad bestyrelsens forslag.

§ 87Stk. 5. Godtgørelsen beregnet efter stk. 4 reduceres med eventuel støtte efter anden lovgivning. Godtgørelsen kan højst udgøre 107.917 kr. pristalreguleret. Som afholdte udgifter kan alene medregnes udgifter til virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift.

§ 88. Der kan ydes godtgørelse for flere forbedringer m.v. i samme bolig, selv om arbejderne ikke udføres samtidig. Under hensyntagen til nedskrivningen efter § 89 kan den samlede godtgørelse til en lejer dog aldrig overstige beløbsgrænserne i § 87, stk. 5.

vil betyde, og der blev stemt.

Forslaget vedtaget.

64 for forslaget.

3 imod.

 

 

  1. Etablering af p-pladser.

Efter en længere debat i salen, blev forslaget afvist, men bestyrelsen vil senere komme med et alternativt forslag.

 

 

  1. Medlemskab af de 9.

Tommy Rex Mortensen og Bente Larsen fra de 9. holdt et indlæg om de 9’s arbejde, og hvad et evt. medlemskab ville betyde for beboerne i Maglelund.

Efter en del debat og spørgsmål fra salen, blev der stemt.

Forslaget blev nedstemt.

55 imod forslaget

13 for.

  

Per Mogensen                                     Lars Olsen

 

Dirigent                                                Referat