Indkaldelse til ekstraordinære afdelingsmøde
Mandag d. 10. september kl. 19.30
I Rheumhus, Albjergparken 4

Indkaldelse til ekstraordinære afdelingsmøde

Mandag d. 10. september kl. 19.30

I Rheumhus, Albjergparken 4

 

Dagsorden:

 

1) Præcisering af tidligere beslutning om Råderet.

 

Reglerne om råderet skal findes i kapitel 8 i Lov om leje af almene boliger samt i kapitel 18 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

 

Stk. 4.Godtgørelsen beregnes på grundlag af afholdte udgifter, som skal dokumenteres efter arbejdernes afslutning og påtegnes lejekontrakten. Boligorganisationen skal besigtige forbedringerne m.v. Boligorganisationen kan reducere beregningsgrundlaget for godtgørelsen med værdien af eksisterende installationer og bygningsdele m.v., som er omfattet af forbedringsarbejderne m.v. Boligorganisationen kan endvidere reducere beregningsgrundlaget for godtgørelsen, hvis udgifterne skønnes at være uforholdsmæssigt høje.

Stk. 5.Godtgørelsen beregnet efter stk. 4 reduceres med eventuel støtte efter anden lovgivning. Godtgørelsen kan højst udgøre 107.917 kr. Som afholdte udgifter kan alene medregnes udgifter til virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift. Boligorganisationen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at beløbsgrænsen forhøjes, dog således at godtgørelsen højst kan udgøre 157.917 kr.

Stk. 6.De beløb, der er nævnt i stk. 5, er opgjort i 2009-niveau og reguleres én gang årligt med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det kalenderår, reguleringen vedrører.

§ 88.Der kan ydes godtgørelse for flere forbedringer m.v. i samme bolig, selv om arbejderne ikke udføres samtidig. Under hensyntagen til nedskrivningen efter § 89 kan den samlede godtgørelse til en lejer dog aldrig overstige beløbsgrænserne i § 87, stk. 5.

Der er ikke indgået nogen aftale med kommunen.

Bestyrelsen anbefaler at stemme for.

Vend

 

 

2) Etablering af 5 P-Pladser ved gavlen nr. 49

 

Efter en henvendelse fra flere beboere i blokken nr. 47 og 49 om flere parkeringspladser, har afdelingsbestyrelsen undersøgt mulighederne. Der kan udføres 5 parkeringspladser til i alt 130.000,- kr.

Bliver forslaget vedtaget, bliver udgiften indarbejdet i budget 2013 med 5 kr. pr. m2 i et år.

 

Bestyrelsen anbefaler at stemme for.

 

3) Medlem af De 9

 

Efter en henvendelse fra De 9 samarbejdet (de 9 almene afdelinger i Brøndby Strand) om at deltage i Brøndby Strand for fremtiden.

 

Dette vil koste 160,- kr. pr. lejemål om året fra 2013 til 2016. Der kan blive nogle yderligere ydelser for særskilte aktiviteter. Beløbet vil blive indarbejdet i budget 2013 til 2016.

Se bilag.

 

Bestyrelsen anbefaler at der bliver en debat i salen om medlemskabet.

 

 

På Bestyrelsens Vegne

 

Dorthe Larsen

Formand 

Bilag

SAMARBEJDSAFTALE

Aftalens parter

  • Brøndby kommune
  • De 9

 

Indgår hermed en forpligtigende aftale om sammen at realisere de overordnede mål, der er angivet i helhedsplanen ”Brøndby Strand for Fremtiden”

 

Parterne aftaler at indgå i Styregruppen og i øvrigt deltage i de aktiviteter, der aftales med planens godkendelse.

 

Visionen

Samarbejdsaftalen skal sikre forudsætningerne for et dynamisk og smidigt samarbejde mellem de involverede parter med henblik på at understøtte en fortsat positiv udvikling af boligområdet Brøndby Strand socialt og kulturelt. Herved forstås, at alle parter gennem tæt og konstruktiv dialog sikrer, at de enkelte organisationer hver for sig og i fællesskab bidrager til at løfte den fælles opgave med deres respektive ressourcer og kompetencer. 

 

Målet

Målet med samarbejdsaftalen er at skabe grundlaget for et optimalt samarbejde i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen.

 

Samarbejdsaftale definerer følgende punkter, som parterne har debatteret og er nået til enighed om:

  • organisationen
  • kompetencer og ansvar
  • mødestruktur

 

Samarbejdsaftalen tages årligt op til revision med mulighed for tilpasning og justering, se i øvrigt afsnittet om aftalens varighed.

 

Organisation

På næste side illustreres organiseringen af indsatsen. I de efterfølgende afsnit præciseres de enkelte elementer med hensyn til hvem der sidder i de forskellige organer, hvilke ansvar og kompetencer de har samt mødestrukturen.

 

 

Boligorganisationer

 

Brøndby Kommune

Styregruppe

 

 

 

Netværks-Kontoret

 

De 9

Indsats 1:

Børn og Unge

 

 

Indsats 2:

Beskæftigelse

 

 

Indsats 3:Beboernetværk, deltagelse og demokrati

Indsats 4:

Sundhed

 

 

Indsats 5:

Image og Kommunikation

 

Opsøgende arbejde

Aktivitet

Lomme-pengejob

Kultur-Weekend

Aktivitet

SundhedsCafé

Aktivitet

Aktivitet

Medie-fællesskab

 

Boligadministrationer

 

Styregruppen

Medlemmer

Fra kommunen sidder politiker udpeget af kommunalbestyrelsen samt repræsentanter fra relevante forvaltninger fx  Social- og sundhedsforvaltningen eller Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

 

Fra boligområdet sidder formænd for de ni afdelingsbestyrelser, repræsentanter fra de 5 organisationsbestyrelser og tovholder fra de fem boligorganisationer.

 

Mellem styregruppemøderne tegner kommunalt udpeget politiker og den siddende talsmand for De 9 formandsgruppen. De kan efter behov foranledige ekstraordinære styregruppemøder. 

 

Ansvar og kompetencer

Styregruppen har det overordnede koordinerende ansvar for fremdriften i realiseringen af helhedsplanen og at dette gennemføres indenfor de økonomiske og indholdsmæssige rammer som angivet i helhedsplanen. Styregruppen er således ansvarlig for, at tilskuddet fra LBF anvendes indenfor de herfra fastsatte rammer.

 

Såfremt der opstår konflikter imellem to eller flere parter i de styrende såvel som udøvende organer, er det styregruppens opgave at skabe afklaring og drage eventuelle konsekvenser i denne forbindelse med henblik på at sikre det fortsatte arbejde. 

 

Mødeaktiviteter

Mødestrukturen i styregruppen tager udgangspunkt i den eksisterende mødetradition mellem kommunen og De 9. Der afholdes således møde mindst tre gange om året i henholdsvis januar, maj og oktober måned. På baggrund af fremlagte statusnotater fra NetværksKontoret og oplæg fra projekterne under Helhedsplanen drøftes arbejdet med helhedsplanen og heraf afledte spørgsmål. Forslag kan fremsendes til Styregruppen senest 14 dage før denne holder møde.

 

På mødet i januar drøftes status for det forgangne år.

 

På mødet i maj drøftes projekterne og eventuelle ændringer eller ophør af delaktiviteter derudover godkendes regnskabet.

 

På mødet i oktober vedtages endelig beslutning om det kommende års aktiviteter (milepælsplaner) og budget. Herudover drøftes samarbejdsaftalens ordlyd, og den revideres, hvis der er behov for det.

 

Netværkskontoret

Medlemmer

Netværkskontoret består af sekretariatsleder, kommunikationsmedarbejder, aktivitetskoordinator og den opsøgende medarbejder.

 

Sekretariatslederen ansættes af BO-VEST og har personaleansvar overfor kommunikationsmedarbejderen, aktivitetskoordinatoren samt den opsøgende medarbejder

 

Kommunikationsmedarbejderen ansættes af BO-VEST.

 

Aktivitetskoordinatoren er ansat af BO-VEST.

 

Den opsøgende medarbejder er ansat af BO-VEST.

 

Ansvar og kompetencer

Netværkskontoret er ansvarlig for den daglige koordinering af delprojekterne. Hvert kvartal udarbejdes et statusnotat. Det overordnede ansvar for statusnotatet ligger hos sekretariatslederen, men alle har pligt til at levere input.

 

Mødeaktiviteter

Netværkskontoret har fysisk base sammen i kontorfaciliteter i boligområdet. De afholder løbende møder med de aktive beboere og medarbejdere i de forskellige delprojekter med henblik på at støtte aktiviteterne og afklare eventuelle spørgsmål og problemer.

 

Netværkskontoret deltager i styregruppemøderne. 

 

Netværkskontoret afholder efter behov møder på tværs af afdelingsbestyrelser, foreninger og ansatte i kommunen. Ansvaret for tilrettelæggelse, afvikling og rapportering af møderne ligger hos Netværkskontoret.

Løbende evaluering og justering

Da helhedsplanenBrøndby Strand for Fremtidener en udviklingsplan, er det vigtigt, at der løbende sker evaluering og justering af indsatsen bredt set.

 

Hvis evalueringen viser, at der er behov for at justere indsatsen fordi delmål er nået eller at delprojekterne ikke lever op til målsætningerne udarbejdes forslag til ændringer af delaktiviteter eller ophør af disse.

 

Ændringer af indsatsen skal meddeles Landsbyggefonden med henblik på at få en vurdering om støtten kan opretholdes som oprindeligt aftalt.

 

Økonomi

Andelen af henholdsvis kommunal medfinansiering og medfinansiering fra boligorganisationerne er specificeret i budgettet, jf. helhedsplanen. Den samlede økonomi for indsatsen er således besluttet, men kan ændres såfremt der er behov for det i forbindelse med den løbende justering af aktiviteterne.

 

Principperne for og traditionen med rullende budgetter fortsættes i arbejdet med realiseringen af helhedsplanenBrøndby Strand for Fremtiden. Dette sikrer den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne og giver den største fleksibilitet i udførelsen.

 

BO-VEST har det overordnede ansvar for administration af midlerne og løbende revision.

 

Anvendelsen af aktivitetsmidlerne i de forskellige projekter styres af de respektive projekter med godkendelse af deres ledere.

 

Aftalens varighed

Aftalen træder i kraft når den underskrives i forbindelse med indsendelse af helhedsplanen til Landsbyggefonden. Aftalen er som udgangspunkt gældende frem til udgangen af 2016 dog med mulighed for ændringer i forbindelse med den årlige revurdering af, hvorvidt aftalen lever op til dens formål. Muligheden for løbende at revidere samarbejdsaftalen er en forudsætning for den fleksible organisation, der igen er forudsætningen for den netværksorienterede tilgang til udviklingsarbejdet i Brøndby Strand.   

De 9 – partnerskabsaftale – tillæg

 

Herværende aftale er en tillægsaftale til partnerskabsaftalen for De 9 i Brøndby Strand. Tillægsaftalen løber som partnerskabsaftalen fra medio 2012 til medio 2016.

 

Boligafdelingerne forpligter sig i partnerskabsaftalen til at samarbejde om helhedsplanen. Tillægsaftalen fastlægger de indsatsområder og konkrete projekter og aktiviteter, boligafdelingerne samarbejder om. Projekter, som hører under Helhedsplanen indbefatter automatisk alle afdelinger. I tilfælde af, at enkelte afdelinger ønsker at gennemføre en aktivitet, som alle ikke er med i, sættes kryds ved de deltagende afdelinger. Et kryds indikerer, at afdelingen har forpligtet sig til deltagelse.

 

Tillægsaftalen er et dynamisk redskab, som rettes til, i takt med at igangsættelse eller nedlæggelse af projekter besluttes på De 9-møder eller styregruppemøder i ”Brøndby Strand for Fremtiden”. Aftalen revideres 1 gang årligt.

 

 

 

 

 

 

De 9

Helhedsplanen

De 9 (samlet)

BAB, Rheumpark

PAB afd. 8

T13 - Silergåren

BB afd. 605

BB afd. 606

BB afd. 607

BB afd. 608

T15 - Gurrelund

Lejerbo afd. 157

Netværk, deltagelse og demokrati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netværksskabende aktiviteter

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde på tværs af De 9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetshuse – koordinering

 

 

x

 

x

x

x

x

x

 

 

KulturWeekend

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børn og unge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsøgende medarbejder

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranens Drenge

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigehuset

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnenes Rejsebureau

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værestedet på Langbjerg

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben rådgivning for forældre

      x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juletræsfest

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

Børn-unge-aktiviteter

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskæftigelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lommepengejobs

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben fritidsjobrådgivning

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdækning af behov og muligheder

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedscafé

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsambassadører

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediefællesskab

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplanaden

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmesiden

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde og koordinering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmemestersamarbejde

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsførersamarbejde

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk og byggeteknisk samarbejde

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde udadtil

x

x