Referat 8. September 2015

  Maglelund
  Referat af afdelingsmøde
  Tirsdag den 8. september 2015 kl. 19.00

  1.Oktober 2015

  Deltagere: 52 husstande, 104 stemmer.


  Dagsorden:

  1.Valg af dirigent
  David Lak blev valgt

  David Lak konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og gennemgik dagsordenen.


  2.Valg af stemmeudvalg og referent
  Poul, Rie, John og Stine blev valgt til stemmeudvalg.

  Vibeke Rømming fra BO-VEST blev valgt som referent.


  3.Bestyrelsens beretning
  Dorthe Larsen fremlagde bestyrelsens beretning:

  Vandinstallationsprojektet
  Det er den største renovering, rent pengemæssigt, i afdelingen.
  Budget og tidsplan er sendt ud til alle og de er begyndt at grave. Ved nr. 31 er der lagt rør i kælderen og midlertidig vandtilførsel til boligerne.
  Husk at give håndværkerne besked om husdyr i boligen.
  Bliver der for meget larm og man har behov for lidt fred og ro, kan man på ejendomskontoret låne nøglen til selskabslokalet.
  I de ulige numre: I køkkenerne flyttes koldt- og varmtvandsrør til faldstammen. Her udskiftes alle de bordplader, hvor vasken sidder i, er der andre bordplader skiftes de også, så bordpladerne er ens. Alle får tilbudt en standardbordplade. Ønsker man en speciel bordplade, må man selv anskaffe den. Regningen refunderes ved henvendelse på ejendomskontoret. Listerne bliver hvide. Vandhanen udskiftes kun, hvis den er gået i stykker. En køkkenrenovering varer ca. 3 uger.
  I badet flyttes stigrør til skakten og en del rør forsvinder. Enkelte fliser skifte, alle får tilbudt en standardfliser. Ønsker man en speciel flise, må man selv anskaffe den. Regningen refunderes ved henvendelse på ejendomskontoret. I de lige numre: I boliger der har det store værelse ind til stuen, flyttes stigrør til skabet i gangen. I de boliger hvor det store værelse er mod gangen, flyttes stigrør til skakten.
  Vandhaner i håndvasken skiftes og hvis nødvendigt også i badet.

  Beplantning:
  Der er kommet ny beplantning følgende steder i afdelingen:
  I hjørnet ved nr. 10, ved nr. 22-32, samt ved nr. 54 og 60-62. Nogle steder, har det givet lidt mere plads til cykler.

  Fremtidige arbejder:
  Ved nr. 53 til nr. 57 skal stien omlægges.
  Kældertrappen i gavlen ved nr. 30 skal renoveres.
  Der skal lægges dræn i gavlen ved nr. 10.
  Der skal udskiftes faldstammer i bad i ulige og lige numre efterhånden som de går i stykker.
  Der skal anskaffes en ny komprimator til affald.


  Spørgsmål og kommentarer fra salen:
  En beboer, der var midt i renoveringen undrede sig over, hvorfor den midlertidige bordplade i køkkenet ikke kom som lovet. Desuden skulle man være opmærksom på, at der, når rørene udskiftes, vil være hul igennem til naboen.
  Dorthe Larsen forklarede, at det er den første blok, der bliver renoveret og derfor må betegnes som en prøveblok, som man drager erfaringer ud fra.
  Huller ind til naboen kan desværre ikke undgås, man må hænge noget for i perioden.

  Hvad med de skabe, hvor der er huller i?
  Hullerne lappes.

  Bad og badekar
  Man bestemmer selv, om man vil beholde eller fjerne sit badekar. Fjernes det, får man terrazzo på gulvet og hvide fliser på væggene. Der etableres ikke en lille kant, når badekaret fjernes. Gulvet kommer til at skråne lidt, så vandet løber ned mod afløbet. Man kan sætte et badeforhæng op, så ikke hele badeværelset bliver vådt når man går i bad. Det er ikke hele badeværelset, der renoveres.  Bliver der plantet bærbuske og bærtræer?
  De steder, hvor der er etableret ny beplantning, egnede sig ikke til bærbuske, men afdelingsbestyrelsen er opmærksom på det og vil prøve at finde egnede steder.
  Der er allerede plantet kvæder, som man er velkommen til at høste.

  Skal man anmode om en midlertidig bordplade, lige som man skal anmode om en container til at opbevare sine ting?
  Nej, bordpladen leveres automatisk.
  Da ikke alle har behov for at få opbevaret noget i en container, er det nødvendigt at anmode om en, så ikke der bestilles alt for mange hjem, som så kommer til at stå tomme.

  Der er brune streger i loftet på badeværelset efter svejsninger ved faldstammerne og afløbet stopper tit til.
  Det kan desværre ikke undgås, da afdelingen tidligere har besluttet ikke at ville udskifte faldstammer og afløb.

  Kan man købe fliser over B-ordningen?
  Nej, det kan man desværre ikke. Pengene må kun bruges til maling, tapet og lakering.


  Beretningen blev godkendt


  4.Fremlæggelse af regnskab for 2014
  Dorthe Larsen fremlagde regnskabet. Der er et overskud på kr. 1.295.000.- hvilket skyldes billigere vandudgifter samt el og varme på fællesarealerne. Disse penge, vil gå ind på overskudskontoen og 1/3 trækkes ind i næste års budget. Resten bliver stående på overskudskontoen og bruges de år, hvor der er underskud.


  5.Indkomne forslag

  Forslag 1:
  Forhøjelse af kontoen for indvendig vedligeholdelse  
  Afdelingsbestyrelsen foreslår, at konto 112.2, indvendig vedligeholdelse, forhøjes fra 25 kr. pr. m2 til 30 kr. pr. m2 i alt 128.500.

  Forslaget blev vedtaget
  Forslag 2:
  Parkering af påhængsvogne i afdelingen
  Der var forslag til, at der til husordenen tilføjes, at påhængsvogne ikke må langtidsparkeres i afdelingen.

  Diskussion og kommentarer fra salen:
  Der står 2 påhængsvogne i afdelingen nu, det kan ikke være det store problem.

  I færdselsloven står der, at en påhængsvogn ikke må stå parkeret på offentlig vej.

  Har man en garage, kan den måske sættes på højkant op ad bagvægen.
  Det er ikke alle påhængsvogne, der kan stå på højkant.

  Afdelingen har ikke pligt til at der er plads til lastbiler og påhængsvogne.

  Der holder også lastbiler ulovligt parkeret i afdelingen.
  Afdelingen gør en indsats for at få fjernet ulovligt parkerede lastbiler. Er man generet af det, så kom og sig det til afdelingsbestyrelsen.
  Det er ikke kun lastbiler med en vægt over 3.500 kg, der er ulovlige, bilen skal også kunne være inden for parkeringsbåsen.

  Forslaget blev ikke vedtaget.


  Forslag 3:
  Etablering af dørtelefoner
  Der var forslag om, at få etableret dørtelefoner i afdelingen.
  Afdelingsbestyrelsen foreslog, at de undersøger hvad det kommer til at koste.

  Diskussion og kommentarer fra salen:
  Det vil give større tryghed, da mange uvedkommende kommer ind i opgangen og laver ballade, tænder ild, tager narko osv.

  Kan man bruge af henlæggelserne til etablering af dørtelefoner?
  Nej, man må ikke bruge af henlæggelserne til fornyelser.

  Det giver en falsk tryghed. Hvis nogen vil ind, skal de nok komme ind.

  Kan man bruge de eksisterende ledninger?
  Nej, det kan man desværre ikke.

  Hvad med at udskifte hoveddørene, til døre af stål?
  De koster ca. 13.000 kr. pr. stk.

  Hvis afdelingen skal have dørtelefon, skal det være et system med kamera, så man kan se, hvem der ringer på.


  Skriftlig afstemning:

  For: 77 stemmer
  Imod: 26 stemmer
  Ugyldig: 1 stemme

  Forslaget blev vedtaget  


  Forslag 4:
  Mulighed for at holde flere husdyr
  Det kunne f.eks. være 2 hunde og 1 kat.

  Diskussion og kommentarer fra salen:
  Lejlighederne er alt for små til 2 store hunde.

  Det må være op til den enkelte beboer, hvor mange dyr man vil have og hvad der er humant over for dyrene.

  De fleste dyr har det bedst i par og de larmer ikke mere, selv om de er flere.

  Skriftlig afstemning:

  For: 38 stemmer
  Imod: 60 stemmer
  Ugyldig: 4 stemmer

  Forslaget blev ikke vedtaget  


  6.Godkendelse af budget for 2016
  Dorthe Larsen gennemgik kort budgettet.

  Da afdelingen netop har godkendt at afsætte flere penge til vedligeholdelseskontoen, kommer der en mindre huslejestigning på 3 kr. pr. m2 pr. år.


  Spørgsmål fra salen:
  Hvorfor har man forhøjet udgiften på konto 111, El- og varmeudgifter på fællesarealer, når der sidst var et fald i udgiften?
  Det er fordi, man regner med, at elpriserne kommer til at stige.


  Budgettet blev godkendt


  7.Valg  
  Formand
  Dorthe Larsen, genopstiller

  Dorthe Larsen blev genvalgt.

  2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  David Lak, genopstiller.
  Kim Cubbin, genopstiller.

  David Lak og Kim Cubbin blev genvalgt.

  2 suppleanter for 1 år
  Leila Lieb genopstiller.
  Poul Andersen opstiller

  Leila Lieb og Poul Andersen blev valgt.

  Medlem til Husdyrsudvalget
  Gurli Hansen, genopstiller
  Stine Larsen, opstiller


  Skriftlig afstemning:

  Gurli Hansen 59 stemmer
  Stine Larsen 25 stemmer

  Gurli Hansen blev valgt.    


  8.Eventuelt

  Kan der etableres en håndvask i vaskekælderen?
  Det er ikke besluttet endnu, men afdelingsbestyrelsen vil snarest tage det op på et møde.

  Hvornår bliver varmen tændt?
  Det gør den til 1. oktober.

  Hvornår får vi altaner?
  Prisen er steget voldsomt og man undersøger i øjeblikket om man kan få samlet flere sammen, så der kan indhentes nye priser.
  David Lak afsluttede mødet med tak for god ro og orden og Dorthe Larsen takkede for et godt møde og opfordrede alle til at komme ned til afdelingsbestyrelsens kontor, hvis man har noget på hjertet.


  David Lak

  dirigent

  Dorthe Larsen

  formand