Bestyrelsesmøde d. 8. Oktober 2014

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Dorthe, David, Kim, John, Laila, Merethe og Vm. Johnny

 

Fraværende: Jørgen, 1. mand Kim,

 

Dorthe bød velkommen

 

Pkt. 1

Godkendelse af sidste mødereferat

Godkendt

Pkt. 2

Orientering fra formanden

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Næstformand David. Kasserer Jørgen. Logistik/kældermester Kim. Mad Dorthe og Laila. Sekretær Merethe.

Diverse repræsentantposter:

Trangmosegård: Dorthe, de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleant John.

Bo Vest: Dorthe, David og Jørgen.

Antenneforeningens repræsentantskab: der er plads til mellem 1-7 og der mødes ad hoc.

Telefoni:

Løsningen med boks blev vedtaget ved afdelingsmødet. Dorthe undersøger om mængderabat via Danny Andersen (tidligere forretningsfører for antenneforeningen) samt evt. mulighed for en montør.

Boldtag:

Johnny vil indhente tilbud hos Ishøj Tråd. Punktet sættes under løbende sager.

Hæk syd for nr. 40-42:

Der skal etableres en slags LAN-funktion. Evt. ved en stensætning eller græsskråning. Der skal tages kontakt til HOFOR for korrekt konstuktion.

KÅS statistikker: 

Kommunernes Års Statistikker for Maglelund blev udleveret og gennemgået.

Forsikringsstatistikker:

Maglelund havde i 2013 en skades % på 219, hvilket primært skyldes stormen Allan den 28/10-2013.

Normen er 70% inden forsikringsselskaberne plejer at reagere på antallet af anlagte skader. Dog skal det ses som et gennemsnit over en periode på 5 år.

En anden bebyggelse har fået ultimatum, at der ikke kan forsikres inden der bliver gjort noget ved tagene.

Julefrokost:

Datoerne 14./15. eller 21. november er i spil.  Dorthe og Jørgen finder dato og sted.

Kort til Tablet:

Johnny indkøber 4 kort til David, Jørgen og Merethe af mrk. Lenovo 3G – på 16 GB.

Pkt. 3

Varmemester Johnny

Varme:

Der har været flere henvendelser fra beboere, som har frosset. Der vil komme et hint på hjemmesiden og til omdeling om, hvordan man kan styre varmen uden for mange omkostninger. Det hænger også sammen med, hvordan folk lufter ud, og om der altid er lukket lidt op for varmen på de enkelte radiatorer.

Med hensyn til, hvor mange grader der er på anlægget, så er der monteret målere i enkelte lejligheder på hoved rørene og der måles både ind og ud, og så bliver det automatisk regnet ud, hvor mange grader der skal være i anlægget.

Problemet er, at Johnny ikke ved, hvordan de pågældende beboere i de nævnte lejligheder lufter ud og hvad der står åbent af vinduer i løbet af en dag.

Man kan komme ned på kontoret og få en pind til at måle ved termostaten.

Desuden har kontoret 10 stk. digitale termometre, som kan lånes på kontoret i en uges tid til tjek af temperaturen.

Vaskeristatistik:

Oversigten opdelt i både vand og el. Set over alle vaskerum, så svarer forbruget til, at hver husstand vasker for ca. 100 kr. månedlig.

Opsigelses- og fraflytningsstatistik:

Der har været sparsom fraflytning de sidste par måneder.

Klunserum:

Rummet laves i år og bliver med briksystem. Om døren skal forsynes med en pumpe er under overvejelse til næste år.

Faldstammer:

………………..

 

Lamper i kælderen i nr. 31:

Bestyrelsen besigtigede de nye lamper med  led-lys i kældergangen ved nr. 31,  med henblik på bedre belysning i de andre kældergange. Hvis der er penge tilbage på konto 115 til december, så kan der etableres flere.

Budgetgennemgang:

Kontor 115: ud af et budgetteret beløb på  kr. 1.557.000 er der forbrugt på 9 måneder og 10 dage kr. 1.361.000. Der er således kr. 196.000 eller 35 % tilbage til resten af 2014.

Konto 116: her er der 19% tilbage til resten af året. Johnny oplyser, at det ser fornuftigt ud, da der på terrænområdet ikke er noget der burde blive lavet i år.

Pkt. 4

Løbende sager,

(herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)

Gelænder:

Johnny indhenter en pris og bestiller til den ene side af nedgangen til Daruplund.

Beplantning:

I gang.

Varmestyring:

…….

Varm- og koldtvandsrør:

Der skal sættes prøver op – én i gammel og én i en ny afdeling.

Det koster 80.000 for at afdække om rørene kan være der. Det næste møde med Alectia finder sted den 5. november 2014.

Varme- og Vandmålere:

Det skal først afdækkes, hvilken type, der skal bruges, da de skal kunne ”tale” sammen ved digital aflæsning.

Vaskeplads:

Der er p.t. ingen piser.

Altan i nr. 40:

Der mangler flere tilmeldinger til etablering af altan inden det sættes i gang. Problemet med nr. 40 er, at der hverken er dør eller fransk altan i forvejen.

Folder ang. Velkommen til Maglelund:

Der blev drøftet, om der evt. skal laves en lidt mindre udgave af den, som erstatning for den store, hvor der er mange henvisninger.

En løsning kan også være, at der laves en særskilt for afdelingsbestyrelsen til den nye beboer, og så samtidig beholde varmemesterens den store.

Der blev ikke besluttet noget.

Pkt. 5

Forslag fra bestyrelsesmedlemmer

Ingen.

Pkt. 6

Personlige sager

En henvendelse fra en tilflytter gav anledning til at drøfte standarden for rengøring ved fraflytning. Det blev besluttet, at de ved de næste par fraflytninger var en repræsentant med fra bestyrelsen og derefter sættes standarden.

Pkt. 7

Eventuelt

Intet

Pkt.8

Fastsættelse af næste møde og kontortider

Næste bestyrelsesmøde 12. november 2014 kl. 17.00.

Følgende kontortider blev uddelt.

3. november 2014 – Jørgen

1. december 2014 – David og Merethe

5. januar 2015 – Kim og Merethe

2. februar 2015 – John og Merethe

2. marts 2015 – Laila og Merethe

 

 

Referent Merethe

Bestyrelsesmøde d. 10. september 2014

Pkt. 1

Godkendelse af sidste mødereferat

Godkendt

Pkt. 2

Formanden Orientere

Afdelingsmøde

Beretning:

Varmestyring

Beplantning

Vaskeplads

Genhusning bolig

Varmemålere

Vandmålere

 

d. 16-9-2014

Diverse punkter der skal i beretningen drøftede.

Er ikke sat i gang endnu.

Tre bede ved nr. 10 udskiftes., Midterste

 Blommetræ fælles.

Undersøges

Maglelund skal vøre med til at tilbyde

genhusning til afd 13. Hvis beboere i T 13,

Tranumparken 1, ønsker at blive genhset i

Maglelund kommer de før beboere i andre af

Tranemosegårds afdelinger.

Varme-og Vandmålere undersøges.

 

Pkt. 3

Varmemesteren (Johnny)

Vaskeristatistik

Opsigelses- og fraflytningsstatistik

Klunserum

Faldstammer

 

Orientering

 

Lås på Klunserum. Blev godkendt

Pkt. 4

Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidens opgaver).

Gelender

Beplantning

Varmestyring

Varm- og koldtvandsrør

Afløb i Gammel afdeling.

Vaskeplads

Altan nr. 40

Folder ang. Velkommen til Maglelund

 

 

 

Gelender ved tundel til Daruplund, Vedtaget

 

 

 

Pkt. 5

Forslag fra bestyrelsesmedlemmer:

 

Pkt. 6

Personlige sager

 

Pkt. 7

Evt.

 

Pkt. 8

Fastsættelse af næste møde og kontortider.

Dato for Afdelingsmøde 16. sep.

Tranemosegård kurset 20. 21. sep.

Varm- og koldtvandsrør30. september kl. 16.00

 

 

 

Referat Dorthe

 

Bestyrelsesmøde d. 4. juni 2014

                                      

 

 

Deltagere:Dorthe, David, John, Laila, Ejendomsmester Johnny

 

Fraværende:  Jørgen, Lars, Kim, 1. mand Kim

 

Dorthe bød velkommen

 

Pkt. 1

Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet blev godkendt

Pkt. 2

Orientering fra formanden

Dorthe, John deltager i antenneforeningens møde den 24. juni

Pkt. 3

Varmemester Johnny

Vaskeristatistik samt opsigelses og fraflytningsstatistik blev gennemgået

Lamper – Johnny fremviste nogle lamper vi har på prøve – de vil give betydeligt mere lys i kældergangene.

Pkt. 4

Løbende sager,

(herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)

Johnny undersøgestadig priser angående klunseum

Beplantning ved tunnel til Daruplund er færdig,

og nyt gelænder vil blive opsat senere.

Folder ang. Velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse

Varmestyring, vandinstallation m.v. se selvstændigt referat

Pkt. 5

Forslag fra bestyrelsesmedlemmer

Ingen forslag

Pkt. 6

Personlige sager

Ingen personlige sager

Pkt. 7

Eventuelt

Intet under eventuelt

Pkt.8

Fastsættelse af næste møde og kontortider

Mandag den 7. juli – Laila

Mandag den 4. august - Lars

 

Formanden

 

 

Ref: Laila

Bestyrelsesmøde d. 9. April 2014

Deltagere:Dorthe, David, Jørgen, Kim, Lars, John, Laila, Ejendomsmester Johnny

 

Fraværende:  1. mand Kim

 

Dorthe bød velkommen

 

 

Pkt. 1

Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet blev godkendt

Pkt. 2

Orientering fra formanden

Vask af altangulv e: Der henstilles til beboerne at tage hensyn til underboen når der vaskes altangulv, ved evt.at bruge mindre vand.

Pkt. 3

Ejendomsmester Johnny

Vaskeristatistik samt fraflytningsstatistik blev gennemgået

Beplantning: Ved den sydlige tunnel til Daruplund tages hegn og Kristtjørn op. I stedet plantes buskroser som dem ved stien ud mod Boulevarden. Gelænderet ned af trappen bibeholdes

Klunserum: Johnny vil undersøge prisen på et aflåst rum, hvor kun Maglelunds beboere kan komme ind via deres brik

Pkt. 4

Løbende sager,

(herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)

Ingen ændringer

Pkt. 5

Forslag fra bestyrelsesmedlemmer

Vaskeplads: Vil blive taget op på afdelingsmødet i september

Pkt. 6

Personlige sager

Ingen personlige sager

Pkt. 7

Eventuelt

Selvstændige referater for vandinstallationer.

Pkt.8

Fastsættelse af næste møde og kontortider

Mandag den 5. maj – John

Mandag den 2. juni - David

Mandag den 7. juli – Laila

Mandag den 4. august - Lars

 

Formanden

 

 

Ref: Laila

 

 

                  

Bestyrelsesmøde d. 12. marts 2014

 

 

Deltagere:Dorthe, David, Jørgen, Kim, Lars, John, Laila, 1.mand Kim

 

Fraværende:  Vm. Johnny

 

Dorthe bød velkommen

 

 

 

Pkt. 1

Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet blev godkendt med følgende bemærkning: Vi vedtog at tage imod tilbuddet fra Al-guppen, således at vi kan bruge deres rådgivning efter behov.

 

Pkt. 2

Orientering fra formanden

Regnskabsmøde – regnskabet blev godkendt

Der er kommet nye titler på vores ejendomsfunktionærer:

Ejendomsmester (tidligere varmemester

Førstemand

Ejendomsservicetekniker (uddannet)

Ejendomsfunktionær

Ejendomsteknikeelev

Kredsmøde onsdag den 2. apil: Dorthe, John og evt. Jørgen deltager

 

Pkt. 3

Varmemester Johnny

Vaskeristatistik samt fraflytningsstatistik blev gennemgået

Beplantning: I løbet af foråret vil der blive udplantet og omplantet i Maglelund

Klunsrum, vil blive taget op på næste møde

 

Pkt. 4

Løbende sager,

(herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)

Ingen ændringer

Pkt. 5

Forslag fra bestyrelsesmedlemmer

Vaskeplads: Der er kommet et forslag angående bil vaskeplads til lejeforeningen. Lejeforeningen har videregivet forslaget til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyelsen har behandlet det, og vil sende det til videre opklaring hos administrationen i Bo-Vest

 

 

Pkt. 6

Personlige sager

 

Pkt. 7

Eventuelt

 

Pkt.8

Fastsættelse af næste møde og kontortider

Mandag den 7. april – Lars

Mandag den 5. maj – Kim

Mandag den 2. juni . David

Mandag den 7. juli – Laila

Mandag den 4. august – John

 

 

Reft: Laila

 

  

 

Bestyrelsesmøde d. 12. febrauar 2014

Deltagere:Dorthe, David, Jørgen, John, Kim, Lars, Laila, 1.mand Kim og Vm. Johnny

 

Fraværende:  Ingen fraværende

 

Dorthe bød velkommen

 

 

Pkt. 1

Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet blev godkendt

Pkt. 2

Orientering fra formanden

Dato for regnskabsmøde 12. marts

Foreløbigt regnskab blev gennemgået

Pkt. 3

Varmemester Johnny

Opsigelses- og fraflytningsstatistik

Varmestyring med en gevinst på 122.090,-kr. første år, og 85.452,- kr. de følgende år blev godkendt

Termografering vil blive gennemført på flere gavle i Tranemosegårds murstensafdelinger, for at se forskellen i isoleringen.

Pkt. 4

Løbende sager,

(herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)

Stigerør (er på rådgivningsplan)

Vanttd- og varmemålere (afventer projektet ovenfor)

Afløb gammel afdeling (eventuelt på afdelingsmødet

Selskabslokalerne

Altan  nr. 40

Folder ang. Velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse

Pkt. 5

Forslag fra bestyrelsesmedlemmer

Der har været henvendelse angående vinduer – ejendomskontoret ser på det

Pkt. 6

Personlige sager

 (Udlejlingsregler i BO-VEST blev diskuteret)

Pkt. 7

Eventuelt

Intet under eventuelt

Pkt.8

Fastsættelse af næste møde og kontortider

Dato for afdelingsmødet 16. september

Næste møde, onsdag den 12. marts

Kontortider:

Mandag den 3. marts – Jørgen

Mandag den 7. april – Kim

Mandag den 5. maj – Lars

Mandag den 2. juni – David

Mandag den 7. juli – Laila

Mandsg den 4. august - John

 

Ref.  Laila Lieb 

 

 

 

 

 

                

                    

Bestyrelsesmøde d. 8. januar 2014

Deltagere:Dorthe, David, Jørgen, John, Lars, Laila, Vm. Johnny og 1. mand Kim

Fraværende: Kim

 

Dorthe bød velkommen

 

 

Pkt. 1

Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet blev godkendt.

Pkt. 2

Orientering fra formanden

Dato for regnskabsmøde 12.marts

Dato for afdelingsmøde16.september

Afløb i gammel afdeling vil blive optaget på afdelingsmødet 16. september

 -Pkt. 3

Varmemester Johnny

Vaskeristatistik, opsigelses- og fraflytningsstatistik blev gennemgået

Selskabslokalerne – i det nye rum (kældergang) vil der komme en vask samt bordplader på begge sider

Der er udskiftet 71 komfuer

Pkt. 4

Løbende sager,

(herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)

Stigerør (er på rådgivningsplan)

Installation af varmemålere. Bestyrelsen vil foreslå på afdelingsmødet, at vand og varmemålere bliver opsat samtidig, og at det kan blive nødvendigt at søge yderligere dispensation for varmemålere.

Altan nr. 40, overgivet til driften i BO-VEST.

Folder ang, velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse.

Tunnellen ved Daruplund. Der vil blive sået græs og plantet nogle lave planter.

Pkt. 5

Forslag fra bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen har bevilget op til 5.000.- kr. til afholdelse af fastelavn, på betingelse af at børnebilletterne bliver gratis.

Pkt. 6

Personlige sager

Ingen personlige sager

Pkt. 7

Eventuelt

Intet under eventuelt

Pkt.8

Fastsættelse af næste møde og kontortider

Næste mødebliver onsdag den 12. februar

 

Ref.  Laila

  

 

Visninger: 2655