Bestyrelsesmøde d. 9. Oktober 2013

Bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2013

Deltagere: Dorthe, David, Jørgen, Kim, John, Lars, Laila
Fraværende: 1, mand Kim, og Vm. Johnny
 
Dorthe bød velkommen
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet blev godkendt.

Pkt. 2 Orientering fra formanden
Ejendomsskatter for Maglelund blev gennemgået
Det blev foreslået at der bliver sat tulipanløg ned i forbindelse med de syriske roser
Samtidig vil vi finde ud af om vi kan få etableret et PC-kursus for ældre
Kurser;
Beboerkommunikation den 15. november i Vejle – Dorthe, David, Jørgen og John deltager

Pkt. 3Varmemester Johnny
 
Pkt. 4 Løbende sager,
(herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Udskiftning af stigerør blev vedtaget på afdelingsmødet. Administrationen er kort efter mødet blevet informeret om dette. Bestyrelsen nedsatte et udvalg (Dorthe, David og Jørgen) der skal følge sagen tæt og referere til afdelingsbestyrelsen
Vand- og varmemålere vil blive undersøgt samtidig med rør sagen
Altan nr. 40, overgivet til driften i BO-VEST.
Folder ang, velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse.
Tunnellen ved Daruplund. Vi har foreslået at kommunen vedligeholder trappen og vi vedligeholder beplantningen uden om
Vi rydder beplantningen rundt om tunnelen.

Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Kontortid: P-Pladser ved nr. 41-43 bliver forbedret, hvis der er plads
Blomster beboerne selv planter, skal de selv vande.

Pkt. 6 Personlige sager
Ingen personlige sager

Pkt. 7 Eventuelt
Sager man ønsker optaget uden for Maglelunds Matrikelnr. Man skal henvende sig til kommunen.
Penge på vedligeholdelsesskontoen må kun bruges til overfladebehandling.(Lovgivning)
Ang. Boligsikring/boligydelse skal man rette henvendelse til Kommunen.

Pkt.8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
Næste møde bliver onsdag den 13. november
Mandag den 4, november – Kim
Mandag den 2. december– David
Mandag den 6. januar – Dorthe
Julefrokost d. fredag 29. nov.
 
Ref.  Laila
 

Bestyrelsesreferat d. 19. september 2013


Deltagere: Dorthe, David, Jørgen, Kim, John, Laila, 1.mand Kim og Vm. Johnny

Fraværende: Lars

Dorthe bød velkommen

Pkt. 1 Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet blev godkendt.

Pkt. 2 Orientering fra formanden
Evaluering af afdelingsmødet den 3.september

Konstituering;
Næstformand – David
Sekretær – Laila
Kasserer – Jørgen
Husdyrudvalget – Gurli, Stine og Lars
Drikkevarer – Kim
Mad – Dorthe og Laila
John Pejtersen blev valgt som suppleant
Repræsentantskabsmøde Tranemosegård den 24.5.2014 - hele bestyrelsen samt Laila.
Repræsentantskabsmøde BO-VEST den 24.5.2014 - Jørgen og David deltager
Repræsentantskabsmøde kreds 9 – Alle kan deltage
Kurser: E-syn – John deltager
Beboerkommunikation den 15. november i Vejle – Dorthe, David, Jørgen og John deltager
Brug af kopimaskinen – det blev vedtaget at kopimaskinen må benyttes til et begrænset antal kopier til privat brug

Pkt. 3 Varmemester Johnny
Budgetkontrol samt opsigelses- og fraflytningsstatistik blev gennemgået

Pkt. 4 Løbende sager,(herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Udskiftning af stigerør blev vedtaget på afdelingsmødet
Vand- og varmemålere vil blive undersøgt.
Altan nr. 40, overgivet til driften i BO-VEST.
Folder ang, velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse.
Tunnellen ved Daruplund. Vi har foreslået at kommunen vedligeholder trappen og vi vedligeholder beplantningen uden om

Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Det blev foreslået at der bliver adgang til internettet i Petanqueklubben samt at jordbunken bliver fjernet

Pkt. 6 Personlige sager

Ingen personlige sager

Pkt. 7 Eventuelt

Intet under eventuelt.

Pkt.8 Fastsættelse af næste møde og kontortider

Næste møde bliver onsdag den 9. oktober
Mandag den 7. oktober – Jørgen
Mandag den 4, november – Kim
Mandag den 2. december– David
Mandag den 6. januar - Dorthe

Ref. Laila

Bestyrelsesreferat d. 14. august 2013
 
Deltagere:Dorthe, David, Jørgen, Kim, Lars, Laila, 1.mand Kim og Vm. Johnny
 
Fraværende:  Ingen
 
Dorthe bød velkommen
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet blev godkendt.

Pkt. 2 Orientering fra formanden
Afdelingsmødet bliver afholdt den 3. september.
Budget for 2014 blev gennemgået og godkendt.
Stigestenge, dørtelefoner samt evt. ændring af vasketider, vil blive taget op på afdelingsmødet.
Der kommer cykelstativer op ved de opgange der ikke har fået.
Det nyligt udsendte varmeregnskab blev gennemgået.

Pkt. 3 Varmemester Johnny
Vaskeristatistik, budgetkontrol samt opsigelses- og fraflytningsstatistik blev gennemgået.

Pkt. 4 Løbende sager,
(herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Altan nr. 40, overgivet til driften i BO-VEST.
Folder ang, velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse.
Syn af garager har fundet sted.
Der bliver lagt fliser ud for udsugningen  i kælderen i nr.34.
Parkering foran garage nr. 9 fastholder tidlige beslutning.
Der er blevet indkøbt tablets til bestyrelsesmedlemmerne.
Selskabslokaler. Aftalen med T13 undersøges.
Tunnellen ved Daruplund. Vi har foreslået at kommunen vedligeholder trappen og vi vedligeholder beplantningen uden om.

Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag.

Pkt. 6 Personlige sager
Ingen personlige sager.

Pkt. 7 Eventuelt
Intet under eventuelt.

Pkt.8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
Næste møde bliver onsdag den 11. september.
Mandag den 2. september – Lars.
 
Ref.  Laila
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 19. juni 2013  


Deltagere: Dorthe Larsen, David Lak, Lars Olsen, Laila Lieb, Johnny Persson, Kim Vøttrup,
Jørgen Rækby

Dorthe bød velkommen

Fraværende:
Kim Cubbin

 
Dagsorden:
  
1 Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet blev godkendt.
  
2 Orientering fra formanden
Der afholdes afdelingsmøde tirsdag den 3. september
På valg:
Dorthe Larsen som formand
David Lak samt Kim Cubbin som bestyrelsesmedlemmer og Laila Lieb som suppleant.
Budget: Budgettet blev gennemgået, der undersøges om det er rigtigt at vi skal indbetale til dispositionsfonden, hvis vi ikke skal, forhøjes henlæggelserne på konto120 med samme beløb. Budgettet viser ingen huslejeforhøjelse.
Stigestrenge: Budgettet på Nue Vandinstallationer viser en huslejestigning på 9,1%.
Der undersøges hvad dørtelefoner koster, og om vores eksisterende kabler kan bruges. Vasketurstart henvises til afdelingsmødet
Der vil fortsat blive sat cykelstativer op.

3 Varmemester Johnny
Vaskeristatistik ,budgetkontrol samt opsigelses- og fraflytningsstatistik blev gennemgået.
Der vil blive indkøbt tablets til bestyrelsen, Johnny undersøger priser.
Der vil blive lagt fliser ud for udsugningen i kælderen i nr. 34.

4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Altan nr. 40. Overgivet til driften i BO-VEST.
Folder angående velkommen til Maglelund er stadig under udarbejdelse.
Der arbejdes på en oversigt over de emner der skal informeres om.
Syn af garager er udsat til maling af garageporte.
Der vil komme varsel ud til den enkelte lejer 6 uger før.

5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag.

6 Personlige sager

Der bliver parkeret foran garage nr. 9. Johnny forsøger at finde ejeren af bilen.
Der er kommet ønske om et cykelskur samt garage til en motorcykel.

7 Eventuelt
Intet under eventuelt

8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
Der er møde i antenneforeningen den 25. juni kl. 17.30, Dorthe deltager, samt møde i fjernvarmen den 7. august kl. 17.00. Dorthe og Lars deltager.
Bestyrelsen holder møde den 21. august angående indkomne forslag til afdelingsmødet.
Næste møde bliver onsdag den 14. august.
Mandag den 1. juli – Dorthe
Mandag den 5. august – Jørgen
Mandag den 2. september - Lars

Referent LailaReferat fra bestyrelsesmødet den 10. april 2013 
 
Deltagere: Dorthe Larsen, Lars Olsen, Laila Lieb, Johnny Persson, Kim Vøttrup, Jørgen Rækby,
Kim Cubbin
 
Fraværende:
David Lak
 
Dorthe bød velkommen
 Dagsorden: 
 
1 Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet blev godkendt.
 
2 Orientering fra formanden
Lejerforeningen har modtaget følgende forslag fra beboere som er overdraget til afdelingsbestyrelsen, da det er forslag for afdelingen, der er bevilget 2 banestole til selskabslokalerne, og der arbejdes videre med de andre forslag:
Dørtelefoner
Vasketur starter kl.7.00
Bedre rengøring i vaske, tørre og rullerum
Fejelister i lejlighederne
Kører for stærkt med feje, og slåmaskiner
 
3 Varmemester Johnny
Vaskeristatistik ,budgetkontrol samt opsigelses- og fraflytningsstatistik blev gennemgået.
Stuk i lejemålet, vil blive taget op til næste møde.
Skabe i køkkener. Der må ikke mangle underskabe i køkkenet når der fraflyttes. Derfor skal der være skabe i depot, når der installeres Vaskemaskine, Opvaskemaskine og Tørretumbler.
 
4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Stigestrenge
Vi har igen undersøgt priser på vandrør til varmt og koldt vand samt faldstammer i køkkener i ulige nr.
AI gruppen er kommet med et udkast.
Udkastet er sendt til BO-VESTs bygge afdeling til udredning af økonomien.
Altan nr. 40. Overgivet til driften i BO-VEST.
Folder angående velkommen til Maglelund er stadig under udarbejdelse.
Der arbejdes på en oversigt over de emner der skal informeres om.
Syn af garager er udsat til maling af garageporte.
Der vil komme varsel ud til den enkelte lejer 6 uger før.

5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
 Ingen forslag.

6 Personlige sager
 Ingen personlige sager.
 
7 Eventuelt
 Intet under eventuelt
 
8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
Næste møde bliver onsdag den 8. maj
Mandag den 6. maj – Kim
Mandag den 3. juni - David
 
Referent Laila

Referat 13 fefruar 2013 
 
 
Deltagere:Dorthe Larsen, David Lak, Lars Olsen, Laila Lieb, Johnny Persson, Kim Vøttrup, Kim Cubbin
 
Fraværende:
Jørgen Rækby

Dagsorden:
Dorthe bød velkommen til Kim Vøttrup, der fremover vil deltage i bestyrelsesmøderne
 
1 Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet blev godkendt.
 
2 Orientering fra formanden
Årsregnskab 01.01.2012 – 31.12.2012
Regnskabet blev godkendt og underskrevet.
Tranemosegårds repræsentantskabsmøde 21. maj (alle deltager)
Bo-Vest repræsentantskabsmøde 27. maj (Jørgen og Lars deltager)
 
3 Varmemester Johnny
De var ingen statistikker at gennemgå.

4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Stigerør. Der bliver afholdt møde den 8. april.
Altan nr. 40.
Vi spørger beboerne i nr. 42 om de er interesseret i at få altan. Da der i disse 3 lejligheder ikke er fransk altan, betaler afdelingen udskiftning af vinduespartiet.
Vi spørger de beboere der ikke har altan om de også er interesseret i altan/større altan.
Folder angående velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse.
Syn af garager er udsat til garageportene skal males.
Der vil komme varsel ud til den enkelte lejer 6 uger før.
 
5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag.

6 Personlige sager
Ingen personlige sager.

7 Eventuelt
Intet under eventuelt.
8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
 
Næste møde bliver onsdag den 10. april.
Mandag den 8. april – Dorthe anden mandag pga. Påsken.
Mandag den 6. maj – Kim
Mandag den 3. juni - David
Referent LailaReferat fra bestyrelsesmødet den 6. februar 20123
 
 
Deltagere: Dorthe Larsen, David Lak, Laila Lieb, Johnny Persson, Jørgen Rækby, Kim Cubbin

Dorthe bød velkommen
 
Fraværende:
Lars  Olsen
 
Dagsorden:
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Referatet blev godkendt.
 
2. Orientering fra formanden 
Udskiftning af stigerør (Projektet er lige gået i gang, når der er et færdigt forslag, vil det blive præsenteret på et afdelingsmøde, hvor alle har mulighed for at stemme om det.)
Ny afdeling.:
Rør udskiftes i samme rørføring mellem etagerne.  Prisforskellen undersøges mellem tvillingerør eller med rør under loftet.
Rør udskiftes helt til køkkenvask. Hvor der er badekar udskiftes kun til håndvask, beboeren kan vælge at få badekar med. I dette tilfælde udskiftes til køkkenvask. Armaturer udskiftes ikke.
 
Gammel afdeling:
Bad:
rør føres ud i opgangen. Der sættes eget armatur op til bad.
Køkken:
Faldstammer udskiftes .
Rør flyttes til faldstammer.
Udskiftning af toiletter udbydes som tillæg til hovedentreprisen.
 
3. Varmemester Johnny
Vaskeristatistik ,budgetkontrol samt opsigelses- og fraflytningsstatistik blev gennemgået.
Dankortmaskinen på ejendomskontoret bliver opdateret til Masterkort.
 
4. Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Altan nr. 40. Vi afventer en profilbeskrivelse, der tages stilling til økonomien ved næste møde.
Folder angående velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse.
Syn af garager er udsat til efter vinteren
Der vil komme varsel ud til den enkelte lejer 6 uger før.
 
5. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag.
 
6. Personlige sager
Pumpe i kælder hyler. Loftet vil blive isoleret hurtigst muligt. Det vil koste 35.000 kr.
El-rosetter. Der bliver repareret rundt om el-rosetter, men loftet bliver ikke malet.
Lys i kælderrum. Det er tilladt at få lys i sit kælderrum, men beboeren skal selv betale installation hos en autoriseret elektriker.
Tilflyttere skal huske at mangellisten skal afleveres inden 14 dage, dette skal vi være opmærksomme på når vi taler med tilflyttere.
Johnny ser på lejligheden i nr. 23.
 
7. Eventuelt
Kreds 9 konference 2.-3. marts: Laila og Dorthe
Fyraftensmøde boligsociale projekter 12. marts.
Skimmelsvampe seminar: Johnny, Jørgen, Lars og Dorthe
Boligsociale projekter : Jørgen og Dorthe
 
8. Næste møde og kontortider fastsættes 
Næste møde bliver onsdag den 13. marts.
 
Kontortider
Mandag den 8. april – Dorthe
Mandag den 6. maj – Kim
Mandag den 3. juni - David
 
Referent Laila

Visninger: 2488