Referat fra bestyrelsesmødet den 12. december 2012 
 

 
Deltagere:
Dorthe Larsen
Lars Olsen
Laila Lieb
Johnny Persson
Jørgen Rækby
Dorthe bød velkommen
 
Fraværende:
David Lak
Kim Cubbin


Dagsorden:
 
 
1 Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet blev godkendt.
  
 
2 Orientering fra formanden
Der er mulighed for at komme på kasserekursus -ingen deltager
KÅS statistikken vil blive gennemgået
Dialogskemaet vil ligeledes blive uddelt,  og gennemgås ved næste møde.
Forslag til aktiviteter der kan styrke interessen og dermed demokratiet og medejerskabet vil også blive besluttet ved næste møde.

3 Varmemester Johnny
Vaskeristatistik blev gennemgået
Budgetkontrol blev også gennemgået
Opsigelses- og fraflytningsstatistik blev ligeledes gennemgået.

4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Altan nr. 40. Vi afventer en udregning.
Folder angående velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse. Klubber og ejendomskontor bedes om orientering vedrørende deres område.
Syn af garager er udsat til efter vinteren
Der vil komme varsel ud til den enkelte lejer 6 uger før.

5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Der kom forslag fra Jørgen om at anskaffe en opvaskemaskine til køkkenet i nr. 27, dette blev vedtaget

6 Personlige sager

Der er kommet forespørgsel om flere cykelstativer ved nr. 35-37. Dette vil blive vursderet når der er cykelstativer ved alle opgangene
 
7 Eventuelt
Intet under eventuelt.

8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
 
Næste møde bliver onsdag den 9. januar
Mandag den 7. januar – Jørgen
Mandag den 4. februar – Dorthe
Mandag den 4. marts - Lars
Referent LailaReferat fra bestyrelsesmødet den14. november 2012 Maglelund afdeling 3
Deltagere: Dorthe Larsen, Lars Olsen, David Lak, Kim Cubbin, Laila Lieb, Johnny Persson, Jørgen Rækby.

Dorthe bød velkommen
Dagsorden:
1 Godkendelse af sidste mødereferat Referatet blev godkendt.

2 Orientering fra formanden
Vi havde besøg af Martin Olsen, der fortalte om hvad han havde foretaget sig tidligere, han er ud af en entreprenørfamilie hvo han har haft med byggerier at gøre. Han har været koordinator i Tingbjerg og er nu ansat i Bo-Vest, og har bl.a. kontakten til varmemestrene i Tranemosegård. Kurset for sekretærer blev aflyst, da der ikke var tilslutning nok.

3 Varmemester Johnny Vaskeristatistik blev gennemgået Budgetkontrol blev også gennemgået Opsigelses- og fraflytningsstatistik blev ligeledes gennemgået. Der vil blive lavet et forsøg i vask 3 med duftskyllemiddel.

4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver) Altan nr. 40. Vi afventer en udregning. Folder angående velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse. Syn af garager vil finde sted lørdag den 2. februar. Der vil komme varsel ud til den enkelte lejer 6 uger før. Der blev diskuteret malerpriser under mødet.

5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag.

6 Personlige sager
Ingen sager.

7 Eventuelt Intet under eventuelt.

8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
Næste møde bliver onsdag den 12. december.
Mandag den 3. december: Kim

Referent Laila

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18. okt. 2012
 
 
 
Deltagere:
Dorthe Larsen
David Lak
Jørgen Rækby
Kim Cubbin
Johnny Persson
Fraværende:
Laila Lieb
Lars Olsen


Dorthe bød velkommen
 
 
Dagsorden:
 
 
1 Godkendelse af sidste mødereferat
 Referatet blev godkendt

2 Orientering fra formanden
Operations dagsværk
Kursus Sekretærer
Gulvbehandling
 
Forhøjet indskud
Ny organisering af driften
Vordingborgkøkken
Vi er ikke interesseret i at deltage.
Laila og Dorthe deltager
Johnny har løst problemet.
Bestyrelsen besluttede at forhøje indskuddet til 125,- kr. pr m2
Orientering 
Vordingborgkøkkenhar forespurgt om de må komme og stille en mobil udstilling op.  Nej vi henviser dem til at spørge centeret.
 
3 Varmemester Johnny
Vaskeristatistik blev gennemgået
Budgetkontrol blev også gennemgået
Opsigelses- og fraflytningsstatistik blev ligeledes gennemgået
 
4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
 
Altan nr. 40. Vi afventer en udregning.
 Folder angående velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse.
 
5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Dorthe foreslår at vi arbejder på at komme med et mindre omfangsridt forslag til fornyelse af stigestrenge og faldstammer.
Vi arbejder videre med sagen.

6 Personlige sager
Ingen sager.

7 Eventuelt
  
8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
 
Næste møde bliver onsdag den 14. nov.
Mandag den 1. oktober: Dorthe
Mandag den 5. november: Lars
Mandag den 3. december: Kim
 
Referent Dorthe Referat fra bestyrelsesmødet den12. september 2012 
 
  
Deltagere:
Dorthe Larsen
Lars Olsen
David Lak
Kim Cubbin
Laila Lieb
Johnny Persson
Fraværende:
Jørgen Rækby


Dorthe bød velkommen
 
Dagsorden:
  
1 Godkendelse af sidste mødereferat
 
Referatet blev godkendt

2 Orientering fra formanden
Afdelingsmødet blev afholdt den 10. september (referat følger)

3 Varmemester Johnny
 
Vaskeristatistik blev gennemgået
Budgetkontrol blev også gennemgået
Da vi sidste år 2011 besluttede at bruge pengene fra konto 116242, udvendige trapper til konto 116586 vaskemaskiner, skal pengene i år 2012 føres fra 116586 vaskemaskiner til 116242 udvendige trapper.
Opsigelses- og fraflytningsstatistik blev ligeledes gennemgået
Komfurer vil blive udskiftet løbende, som skrevet i sidste referat kunne beboerne selv bestemme om det skulle være glaskeramisk eller induktionskomfur,  men da der kun er 2 faser op til lejlighederne, og induktionskomfurer kræver 3, må vi se bort fra disse komfurer.
Sneafskærmning. Der vil blive indkøbt afskæmning for at beskytte de syriske roser mod salt.
Maling af garageporte. Da vi ikke kan nå at varsle garagelejererne  i år, vil beløbet blive brugt til at male de garager som benyttes af ejendomsfunktionærerne. Vi besluttede at sætte 250.000,- kr. på langstidsbudgettet  i 2014.
Der har været en forespørgsel om gelænder på udvendig trappe ved gavlen i nr. 4. Bestyrelsen har vurderet at der ikke er behov for dette.

4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Altan nr. 40. Vi afventer en udregning.
Følger efter skybruddet.
 Der vil blive indkøbt nye borde til selskabslokalerne.
Forsikringspengene fra skybruddet er udbetalt fra forsikringerne.
Folder angående velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse.
Syn af garager vil finde sted lørdag den 10. november.
Der vil komme varsel ud til den enkelte lejer 6 uger før.

5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
 
Kældergangen ved gavlen i nr. 49 vil der pga. dårlig lugt gøres et forsøg på udluftning.
 
6 Personlige sager
Ingen sager.
7 Eventuelt
Evt. Tranemosegårdkursus den 6. og 7. oktober.

8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
 
Næste møde bliver onsdag den 10. oktober.
Mandag den 1. oktober: Dorthe
Mandag den 5. november: Lars
Mandag den 3. december: Kim

Referent LailaReferat fra bestyrelsesmødet den 8. august 2012 
 
 
 
Deltagere:
Dorthe Larsen
Lars Olsen
David Lak
Laila Lieb
Johnny Persson
Fraværende:
Jørgen Rækby
Kim Cubbin
 
Dorthe bød velkommen


Dagsorden:
 
 
1 Godkendelse af sidste mødereferat
 
Referatet blev godkendt

2 Orientering fra formanden
Området fra stien ved chikanerne til gavl i nr. 21 vil blive renoveret, og der vil blive sat en flaske, papir og affaldscontainer op. Beplantningen vil blive påbegyndt i løbet af foråret. Stien langs gavlen vil blive nedlagt.
 
Affaldscontainer ved nr. 7 der er flyttet, vil ikke blive sat tilbage. Affaldscontainerne blev brugt meget lidt, og da vi forsøger at samle flaske, papir og affaldscontainerne på et sted, så der kun er et sted man kan komme af med det daglige affald, bliver det de steder hvor der er meget affald.
 
Tranemosegård  referat ang.  Maglelunds manglende medlemskab af De 9. Den foreslåede rettelse  blev oplæst.
Medlem af de 9, bliver taget op til afdelingsmødet den 10. september.
En præcisering af køkkenordningen  vil ligeledes blive taget op til afdelingsmødet i september.
Rapport vurdering af tegltag blev gennemgået.
Vi er blevet inviteret med til Tranemoses bestyrelsesmøde, hvor der skal diskuteres murstensafdelingernes fremtid. Jørgen Rækby deltager fra Maglelund.
 
3 Varmemester Johnny
Vaskeristatistik samt budgetkontrol blev gennemgået.
Opsigelses- og fraflytningsstatistikken blev også gennemgået.
Johnny kom med priser på komfurer. Vi blev enige om at beboereder skal have komfur, kan vælge om de vil have et glaskeramisk eller et Induktionskomfur.
Kommunen betaler ikke for handicap parkering mere. Det blev besluttet at afdelingen betaler skiltet. Placering skal op i de konkrete sager.
  
4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
 
Da der ikke er fransk altan i nr. 40, hvor der er søgt om altan, bliver det ca. 30.000,- kr. dyrere  til etablering af altanen.
 
Følger efter skybruddet. Det er endnu ikke afklaret med skadede effekter til klubberne.
 
Etablering af flere P-pladser ved nr. 47-49 vil komme til at koste ca. 130.000 kr. Emnet  vil blive taget op på afdelingsmødet i september.
 
Folder angående velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse.
 
Maling af garageporte – tilbud vil blive indhentet.
 
Bestyrelsen har besluttet at syne garagerne, for at se om de bliver brugt til ophobning af effekter i stedet for parkering af bil. Der skal kunne stå det køretøj som garagen er lejet til.
Syn af garager vil finde sted den 20. oktober.
Der vil komme varsel ud til den enkelte lejer 6 uger før.
 
5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag.

6 Personlige sager
Ingen sager.

7 Eventuelt
Evt. Tranemosegårdkursus den 6. og 7. oktober.
8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
 
Næste møde bliver onsdag den 12. september.
Mandag den 3. september: David
Mandag den 1. oktober: Dorthe
Mandag den 5. november: Lars
Mandag den 3. december: Kim
Referent LailaReferat fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2012  ,
 
 
Deltagere:
Dorthe Larsen
Lars Olsen
David Lak
Jørgen Rækby
Kim Cubbin
Laila Lieb
Johnny Persson
 
Dorthe bød velkommen

Dagsorden:
 
 
1 Godkendelse af sidste mødereferat
 
Referatet blev godkendt

2 Orientering fra formanden
Bestyrelsen var på besøg ved nr. 40, for at se om det kan lade sig gøre at opsætte altaner i stueetagen, det bliver undersøgt hvad det kommer til at koste.
Nuværende køkkenordning fungerer (den der blev besluttet på afdelingsmødet onsdag d. 28. marts), emnet vil blive taget op på afdelingsmødet i efteråret.

3 Varmemester Johnny
Opsigelses- og fraflytningsstatistikken blev gennemgået.
Der vil blive sat nye opslagstavler op i opgangene løbende.

4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Følger efter skybruddet.
Gulvet i Kort og Godt bliver liggende, men opstår der senere problemer med revnerne i vinylet, bliver det betalt af afdelingen.
Den manglende sokkel i køkken nr. 34. bliver lavet.
Paneler i nr. 27 bliver malet og påsat.
Etablering af flere P-pladser ved nr. 47-49 vil komme til at koste ca. 130.000 kr.
Pladsen ved Petanquebanen er blevet renoveret.
Der er kommet lygtepæle op ved nr. 23-27 og 53-57.
Garageportene vil blive malet med Gori træbeskyttelse, karmene males grå.
Folder angående velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse.

5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
 
Ingen forslag.

6 Personlige sager
 
Ingen sager.. ,

7 Eventuelt
 
Opbevaring  af andet end bil i garagerne blev diskuteret. Efter en 6 ugers varsel vil bestyrelsen og en ejendomsfunktionær syne garagerne.
Samarbejdet med de 9 diskuteredes.

8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
 
Næste møde bliver onsdag den 8. august
Mandag den 2. juli: Laila
Mandag den 6. august: Dorthe
Referent LailaReferat fra bestyrelsesmødet den 09. maj 2012 
 

 
Deltagere:
Dorthe Larsen
Lars Olsen
David Lak
Jørgen Rækby
Kim Cubbin
Laila Lieb
Johnny Persson
 
Dorthe bød velkommen
  
 
Dagsorden:
 
 
1 Godkendelse af sidste mødereferat
 
Referatet blev godkendt

2 Orientering fra formanden
Bestyrelsen var på rundgang, og det blev besluttet, at der skal plantes et nyt træ ved nr. 53, øget cykelparkering ved nr. 27 og nr. 57.
Beplantningen ved Petanquebanen skæres ned.
Garageporte i ny afd. vil blive malet.
Døre til lejlighederne der opbevares i kældrene, er på beboernes eget ansvar.
Der har været en del misforståelser omkring køkkenordningen, men fortsætter som vedtaget på afdelingsmødet .
 
3 Varmemester Johnny
Vaskeristatistik samt budgetkontrol blev gennemgået.
Radiator der er blevet sat op i køkkener i ulige numre inden beslutningen på afdelingsmødet d. 28. marts 2012 er på beboerens egen regning.
 
4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Følger efter skybruddet er afsluttet. Forsikringen mangler stadig at betale nogle bilag.
De r vil blive etableret flere P-pladser ved nr. 47-49.
Folder angående velkommen til Maglelund, er stadig under udarbejdelse.

5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag.

6 Personlige sager
Ingen sager.

7 Eventuelt
Intet under eventuelt

8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
 
Næste møde bliver onsdag den 13. juni
Mandag den 4. juni: David og Kim
Mandag den 2. juli: Laila
Mandag den 6. august: Dorthe
Referent LailaReferat fra bestyrelsesmødet den 11. april 2012  Maglelund afdeling 3
 


Deltagere:
Dorthe Larsen
Lars Olsen
David Lak
Jørgen Rækby
Kim Cubbin
Laila Lieb
Johnny Persson
 
Dorthe bød velkommen
 
Dagsorden:
 
 
1 Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet blev godkendt

2 Orientering fra formanden
 
Afdelingsmøde
Regnskab
Konstituering:
Mødet funkterede  godt
Evaluering af regnskabsprocessen
Evalueringsskemaet blev besvaret
Da det blev vedtaget at Afdelingsmødet skal afholdes i efteråret, bliver der bedre tid til budgetbehandling.
 
Næstformand: David
Kasserer: Jørgen
Sekretær: Laila
Husdyrudvalget: Lars
Dikkevarer: Kim
Mad: Dorthe og Laila
 
Repræsentantskabsmøde Tranemosegård den 21.5.
Alle deltager
Repræsentantskabsmøde BO-VEST 24.5.
Jørgen og David deltager

Repræsentantskabsmøde Kreds 9. 21.5.
Dorthe, Jørgen, David, Lars og Kim deltager
Etablering af flere P-pladser ved nr. 47-49
Sagen vil blive undersøgt
Åbent hus den 28.9.
Vi har taget en principbeslutning om at Maglelund deltager
 
3 Varmemester Johnny
Vaskeristatistikken blev gennemgået
Budgetkontrol blev forelagt
 
4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
Skybrud, følgearbejder Klubber
Selskabslokalet
Antenneforeningen
Folder vedr. Velkommen til Maglelund
Arbejdet er afsluttet
Der er blevet indkøbt barstole.
Pga. indbrud i selskabslokalet installeres alarm der aktiveres med brik.
Pris 28.493,- kr. med moms
Bestyrelsen blev enig om at fastnettelefon er en uddød rase og ser ingen grund til at opgradere dette net. Bestyrelsen tager emnet op på det førstkommende afdelingsmøde.
Er stadig under udarbejdelse

5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag

6 Personlige sager
 
Ingen sager

7 Eventuelt

Evt. beboerkursus 14.9. – 16.9.2012
Tranemosegård kursus  6.10 . – 7.10.2012

8 Fastsættelse af næste møde og kontortider
 
Næste møde bliver onsdag den 9. maj
 
Mandag den 7. maj: Lars
Mandag den 4. juni: David og Kim
Mandag den 2. juli: Laila
Mandag den 6. august: Dorthe
Referent Laila


Referat fra bestyrelsesmødet den 29. februar 2012  Maglelund afdeling 3
 

Deltagere:
Dorthe Larsen
Else Wienholtz
David Lak
Jørgen Rækby
Kim Cubbin
Laila Lieb
Johnny Persson
 
Fraværende:
Hans Lieb
 
Dorthe bød velkommen
  
Dagsorden:
 
 
1 Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet blev godkendt
 
I år 2011 omposterede vi langtidsplanen med 600.000  fra konto 116503 til konto 116586 på grundlag af vedtagelse af nye vaskemaskiner på ekstraordinært  afdelingsmøde onsdag den 25. august 2010. De 600.000 fra konto 116503 er skrevet ind i langtidsplanen i 2015
 
2 Orientering fra formanden
Regnskab  
Budget 2013
Afdelingsmøde den 28. marts kl. 19.30
Bestyrelsen foreslår: ny køkkenordning, Udskiftning af komfurer, flytning af budgetmøde, gadelys 23 til 27 og 53 til 57.
Hjemmesiden er blevet opdateret
 
Årsregnskabet blev gennemgået
 
Budget for 2013 blev ligeledes gennemgået med følgende forandringer
Nedsatte konto 115 med 150.000
På langtidsplanen konto 116732 - komfurer forhøjes i 2013 til 450.000 og årene fra 2014 fremover med 160.000
 
3 Varmemester Johnny
Vaskeristatistikken blev gennemgået
De stedet der er ansøgt om el-scooter parkering er godkendt
 
4 Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver)
 
Skybrud, følgearbejder
Klubber
Selskabslokalet
Antenneforeningen
Folder vedr. Velkommen til Maglelund
Lofter på toiletter og mellemgangen i Petanque- og Akvarieklubben bliver forsænket
Fodpaneler vil blive sat op i selskabslokale og kontor
Gik mangellisten igennem om de ting der mangler
 Der skal indkøbes barstole til selskabslokalet
SMS tjenesten fungerer, og vil blive anvendt ved længerevarige antenneudfald til de beboere der har mobiltelefon med adresse i Maglelund
Er stadig under udarbejdelse

5 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag

6 Personlige sager
Ingen sager

7. Eventuelt
Køkkenet i n. 27 vil blive lånt ud til Kort og Godt arrangement den 27.-28- april

8 Fastsættelse af næste møde og kontortider 
Næste møde bliver torsdag den 15. marts kl. 16.30

Referent Laila  Referat af bestyrelsesmøde 11. januar 2012

Deltagere:

Dorthe Larsen
Else Wienholtz
David Lak
Jørgen Rækby
Kim Cubbin
Laila Lieb
Johnny Persson

Fraværende:
Hans Lieb

Dorthe bød velkommen

Pkt. 1 Referat fra sidste møde

blev godkendt.

Pkt. 2 Orientering fra formanden:

Orientering til beboerne.
Det blev besluttet at udsende en orienterende folder med vasketider i midten af folderen.
Dirigent til beboermødet den 28. marts. Vi har tænkt os at spørge en udefra.
Opdatering af hjemmesiden. Det blev også besluttet at opdatere hjemmesiden.
Hi-Fi klubbens mikrofon. Vi undersøge om mikrofonen er kommet.

Pkt. 3 Varmemester Johnny:

Budgettet blev gennemgået.
Vaskeristatistik blev ligeledes gennemgået.

Pkt. 4 Løbende sager (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver):

Skybrud: Enkelte kælderrum mangler stadig at blive ryddet.
Klubberne er færdige.
Der skal indkøbes barstole til selskabslokalet.
Vaskerierne er færdige.
Fældning af træ, og plantning af nyt, er færdiggjort.
Køkkenudvalg:
Køkkenudvalget mødes den 17. januar.
Buske:
Der vil blive plantet Syriske roser.
Folder angående velkommen til Maglelund e stadig under udarbejdelse.

Pkt.5 Forslag fra bestyrelsen:

Ingen forslag.

Pkt.6 Personlige sager:

Ingen sager.

Pkt. 7 Eventuelt:

Opsigelses- og fraflytningsstatistik blev gennemgået.
Udlån af køkken i nr. 27.

Pkt. 8 Fastsættelse af næste møde og kontortider:

Næste møde bliver onsdag den 29. februar.
Kontortider:
Mandag den 6. februar – Else
Mandag den 5. marts – Laila

Referent Laila