Referat af bestyrelsesmøde 1. december 2010

Deltagere:
Dorthe Larsen
David Lak
Else Wienholtz
Kim Cubbin
Hans Lieb
Laila Lieb
Johny Person

Fraværende:
Jørgen Rækby

Dorthe bød velkommen
Referat fra sidste møde blev godkendt


Meddelelser fra formanden:

Henvendelser fra beboere, vil blive behandlet løbende.

Nye faldstammer vil få grundmaling, yderligere maling skal betales over B-ordningen.


Varmemester Johnny:
Budgetkontrollen blev gennemgået.
Vaskeristatistik blev ligeledes gennemgået.

Løbende sager
Beplantning ved Petanquebanen kan først påbegyndes til foråret.

Folder vedr. velkommen til Maglelund er stadig under udarbejdelse.

Vaskemaskineudvalg.
Er færdig, vaskeriet bliver åbnet den 9. december.

Vedligeholdelsesregulativet vil blive gået igennem til fornyelse.
Boligtilbud. Eventuel huslejeforhøjelse vedr. nyt køkken skal stå i tilbud.


Næste møde den 12. januar.

Referent Laila
Referat af bestyrelsesmøde 10. november 2010

Deltagere:
Dorthe Larsen
David Lak
Else Wienholtz
Laila Lieb
Jørgen Rækby
Kim Cubbin
Fraværende:
Hans Lieb


Dorthe bød velkommen

Referat fra sidste møde blev godkendt

Meddelelser fra formanden:

Henvendelser fra beboere:

Vil blive behandlet løbende.
Næste afdelingsmødet vil blive afholdt den 29. marts 2011.
Invitation til Vinnie Hansens 60 ås fødselsdag:
Dorthe Larsen deltager.
Kurser:
Bo Vest beboerblad kursus den 23.11.:
Jørgen og Laila deltager.
Kreds 9 møde den 30.11.:
Jørgen og Kim deltager.
BL grundkursus n. 100-63 den 11.2-.:
Jørgen, Kim og Laila deltager.

Varmemester Johnny:
Budgetkontollen blev gennemgået, er der penge tilbage på konto 115, vil de blive brugt til cykelstativer.
Vaskeristatistik blev ligeledes gennemgået.
Beplantning ved Petanquebanen samt ved nr. 1, vil blive taget op til næste møde.

Løbende sager:
Pengene fra Tranemosegård på kr. 490.000,- er overskredet med kr. 29.993,- som tages fra konto 115.
Folder vedr. velkommen til Maglelund er stadig under udarbejdelse.
Vaskeriregler, reservationssystem og sæbedosering
Vasketider reguleres efter det nye reservationssystem, maskinerne kan bestilles til kl. 8.00 – 9.30 – 11.00 – 12.30 – 14.00 – 15.30 – 17.00 – 18.30 den sidste time er til tørring af sidste vask.
Maskinerne skal tages i brug inden 15 minutter efter begyndelsestiden.
Tiderne er udregnet, så der kan vaskes en kogevask.
Der kan reserveres 5 maskiner af gangen.
Der skal ikke reserveres tid til tørretumbler og strygeruller.
Der bliver mulighed for at dosere flydende sæbe og skyllemidler til maskinerne.
Egen sæbe kan bruges ved at komme sæben direkte i maskinerne og lave et ekstra skyld (på stivelseprogrammet)hvor man kommer eget skyllemiddel i direkte i maskinerne. Sæbeskålen bliver lukket.
Klatvasken i fællesvaskeriet indgår i reservationssystem.
De nye vaskeregler træder i kraft d. 10. december i fællesvaskeriet nr.22, i vask 1 til 7 efterhånden som reservationssystemet træder i kraft. (Der vil komme mere information ud, om tidspunkt for dette).
Øvrige regler bliver ikke berørt.
Forslag fra medlemmerne:
Else er kommet med et forslag til revidering af hundelegepladsen.
Afdelingen betaler metrialer op til 7.000,- kr., hvis hundeejerne selv laver arbejdet.


Næste møde den 1. december.
Referent Laila

Referat af bestyrelsesmøde 13. oktober 2010

Deltagere:
Dorthe Larsen
David Lak
Else Wienholtz
Laila Lieb
Fraværende:
Jørgen Rækby
Kim Cubbin
Hans Lieb


Dorthe bød velkommen
Referat fra sidste møde blev godkendt

Meddelelser fra formanden

Henvendelser fra beboere:
Vil blive behandlet løbende.
Afdelingsmøderne til næste år kommer til at ligge fra de. 24.3. til den 7.4. på grund af ny lovgivning.
Postkasser ved nr. 27 vil blive ændret.
Varmemester Johnny:
Budgetkontrollen blev gennemgået med henblik på budgetlægning år 2012.
Vaskeristatistikken blev ligeledes gennemgået.
Der anskaffes børnesikrede beslag til altandøre i stueetagerne til opsætning ved forespørgsel.

Løbende sager:
Herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgave:
Stien ved nr. 57 er færdig, beplantning vil blive foretaget til foråret.
Folder vedr. velkommen til Maglelund er stadig under udarbejdelse.
Vaskeriudvalg:
De første 10 maskiner i vaskeriet i nr. 22 tages i brug onsdag den 3.11. reservationssystemet og sæbedosering vil først være i brug når alle 18 maskiner er installeret.
Miele vil komme og demonstrere maskinerne den 3.11. (Se yderligere information på Maglelund.dot.com Ejendomskontoret, igangværende arbejder. Vaskerier)
Det blev besluttet at opsætte håndliste i højre side fra opgang fra vaskeriet ved kældertrappen til nr. 22 .
Forslag fra medlemmerne:
Else vil komme med et forslag til vedligeholdelse af hundelegepladsen til næste møde.

Næste møde den 10. november.

Referent Laila
Referat af bestyrelsesmøde 8. september 2010

Deltagere:
Dorthe Larsen
David Lak
Jørgen Rækby
Else Wienholtz
Kim Cubbin
Laila Lieb
Fraværende:
Hans Lieb


Dorthe bød velkommen
Referat fra sidste møde blev godkendt

Evaluering af afdelingsmødet:
Bestyrelsen blev enig om at det praktiske forløb godt.
Der er generalforsamling i Brøndby Fjernvarme, Dorthe Larsen deltager fra Maglelund.
KÅS statistik for Maglelund er uddelt til bestyrelsen.
Bo Vest kompetanceafklaring blev fremvist, medlemmerne kan få en kopi. Eventuelle kommentarer ved næste møde.
Åbent hus 12. september, Jørgen og Dorthe deltager.
Beboerhenvendelser:
Bestyrelsen behandler de henvendelser der er kommet. (Bilag til afdelingsbestyrelsens medlemmer).

Varmemester Johnny:
Beplantning ved nr. 11 – 13.
Træer og buske tages op, der vil blive sået græs på området, men hæk omkring området bibeholdes.
Løbende sager:
Herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgave:
Pladsen ved nr. 57. er under renovering.
De nye cykelstativer der er indkøbt er sat op, og der vil blive udskiftet efterhånden som der penge til det.
Folder ang. velkommen til Maglelund, der arbejdes på det.
Vaskemaskineudvalg:
Vi starter onsdag 22/9, hvor vaskeriet vil være lukket fra kl. 8,00 til kl 14,00
Der skal skiftes vandrør
Alle maskinerne i vaskerum 2 og 3 samt den lille rulle vil blive afmonteret.27/9
Der vil blive trukket nye vandrør i stål.
Afløbsrenden vil blive lukket med terrazzo, hele gulvet vil blive slebet.
Der vil blive malet, i rum 2 og 3, indgangen og i rygerummet.
Vi forventer at de første 10 maskiner kan tages i brug Mandag D. 3/11 hvor Miele kommer og laver en demonstration i brugen af maskiner og sæbevalg.
Fra mandag den 27/9 til mandag D. 3-11 vil der være 10 maskiner man kan vaske på.
6 i chancen og 4 i rum 1.
Chancen nedlægges fra d. 27/9 2010
Rød og blå tur i rum 3 flytter til chancen.
Rød tur i rum 2 flytter til chancen.
Blå tur i rum 2 er nedlagt pr. dags dato,
Men maskinerne kan bruges som chance vask til d.22/9
Det vil komme til at stå på maskine i chancen. hvor de høre til.

Næste møde 13. oktober.

Referent Laila
Referat af bestyrelsesmøde 11, august 2010


Deltagere:
Dorthe Larsen
David Lak
Jørgen Rækby
Kim Cubbin
Laila Lieb
Fraværende:
Else Wienholtz
Hans Lieb

Dorthe bød velkommen
Referat fra sidste møde blev godkendt

Kurser:
David og Jørgen deltager i mødet vedr. råderet.
Dorthe, David og Jørgen deltager i fraflytningskursus.
John Bendix og Hanne Miller deltage i kursus for aktive.
KVN TV lukkede 7. august.
Antenneforeningen Brøndby inviterer til reception vedr. deres 25 ås jubilæum den 3. september kl. 14-17 i Rheumhus .
Folder vedr. Velkommen til Maglelund (Birgit Jeppesen, Jørgen og Dorthe )

Varmemester Johnny:
Vi diskuterede om 30 km skiltet ved indkørslen fra Strandesplanaden til Maglelund skulle skiftes ud med et lavere km-antal. Vi blen enige om at KM. Var det rigtige, da det også var det andre steder på stilleveje.
Placering af skiltet har været diskuteret med kommunen, og de ville ikke have det stående andre steder.
Budgetkontrol: Der er brugt kr. 100.000 mindre end budgetteret for 1. halvår.
Løbende sager:
Herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgave:
Legeplads ved nr. 54 er blevet renoveret, og der er beplantet et bed.
Cykelstativer sættes op i løbet af efteråret.
Asfaltplads ved nr. 57 bliver renoveret i løbet af efteråret.

Alle mødes 1 time før til afdelingsmødet den 25. august.

Referent Laila
Referat: fra bestyrelsesmødet den 9. juni 2010

Deltagere:

Formand Dorthe Larsen
Næstformand David Lak
Kasserer Jørgen Rækby
Bestyrelsesmedlem (husdyrudvalget) Else Wienholtz
Bestyrelsesmedlem Hans Lieb
Suppleant Laila Lieb (sekretær)
Suppleant Kim Cubbin
Fraværende:
Alle fra bestyrelsen var mødt

Dorthe åbnede mødet, og bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.

Godkendelse af sidste mødereferat:
Meddelelser fra formanden:
Der var ingen referat fra sidste møde.

Konstituering:
Formand: Dorthe Larsen
Næstformand: David Lak
Kasserer: Jørgen Rækby
Bestyrelsesmedlem: (husdyrudvalget) Else Wienholtz
Bestyrelsesmedlem: Hans Lieb
Suppleant: Laila Lieb (sekretær)
Suppleant: Kim
Husdyrudvalget: Else
Tranemosegårds repræsentantskab: Alle på nær Kim
BO-VEST repræsentantskab: David og Jørgen
Antenneforeningens repræsentantskab: Hans og Else
BL : Dorthe

Varmemester (Johnny):
Beplantning:
Beplantningen foran nr. 7-9 trimmes og fornyes.
Der var kommet ønske fra en beboer i ny afdeling om at få fjernet en radiator i lille værelse, Dette blev i første omgang afvist af bestyrelsen, da det ville ødelægge varmesystemet. Hvis der kan sættes en anden radiator op, der giver mulighed for at møblere værelset bedre kan dette lade sig gøre.
2 nye træborde er blevet opsat ved Petanquebanen ved nr. 68.

Løbende sager:
Legepladser:
Legepladsen ved nr. 54 vil blive nedlagt.
Modernisering af vaskerierne:
Det blev besluttet at modernisere vaskerierne, der vil blive afholdt beboermøde d.25. august, indkaldelse og materiale vil blive udsendt.
Der vil løbende være service eftersyn på tørretumblerne.

Altaner: Der vil ikke blive opsat nye altaner i år.
Kontortider:
Mandag den 5.7. (Dorthe Larsen, Jørgen Rækby)
Mandag den 2.8. (David Lak, Kim Cubbin)
Mandag den 6.9 (Hans og Laila Lieb)
Mandag den 4.10. (Else Wienholtz)
Mandag den 1.11. (Dorthe Larsen, Kim Cubbin)
Mandag den 6.12. (Jørgen Rækby)
Næste bestyrelsesmøde, onsdag den 11. august.

Næste møde onsdag d. 11. august

Referent Laila